Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 398

Data publikacji:
2014-12-23 12:03:27

Przedmiot: Przetarg nieograniczony na: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2015 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

 

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2015 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Numer ogłoszenia: 418194 - 2014; data zamieszczenia: 23.12.2014

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pacanow.pl/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2015 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2015 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów. 2. Opis Przedmiotu zamówienia: a) kredyt krótkoterminowy, b) kwota kredytu 2.000.000 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów w roku 2015, c) oprocentowanie - WIBOR 1M średniomiesięczny + marża banku, d) uruchomienie kredytu w transzach na wniosek Urzędu, przy czym wniosek może być złożony najwcześniej 2 stycznia 2015 roku na kwotę 1.000.000,00 zł oraz 1 kwietnia 2015 roku na kwotę 1.000.000 zł i w tych dniach może być uruchomiony kredyt. e) od uruchomienia kredytu prowizja - 0% f) spłata kredytu na dzień 31.12.2015 roku g) spłata odsetek na koniec każdego kwartału od aktualnego zadłużenia, ostatnia rata odsetek płatna do dnia 31.12.2015 r. h) zabezpieczenie kredytu - weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową i) dopuszcza się możliwość: - zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu, - nie złożenia wniosku na całość kwoty kredytu, jednocześnie zamawiający zastrzega sobie minimalną wysokość pobranego kredytu w wysokości 25% kwoty kredytu, - wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów, - w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania j) od wcześniejszej spłaty kredytu (całości lub części) prowizja - 0% 3. Dla celów obliczenia wartości zamówienia ustala się, iż rok posiada 365 dni, a kredyt zaciągany będzie w dniu 2 stycznia 2015r. kwota 1.000.000 zł, w dniu 1 kwietnia 2015r. kwota 1.000.000 zł, zaś spłata jednorazowo na dzień 31.12.2015 roku. 4. Dla celów przygotowania wyceny oferty, Wykonawcy uczestniczący w niniejszym postępowaniu przyjmują stawkę WIBOR 1M z dnia 22.12.2014r. w wysokości 2.08.% wg. www.bankier.pl stałą w całym okresie kredytowania, jako umowny termin rozpoczęcia okresu naliczania odsetek należy przyjąć dzień 02.01.2015r. 5. Harmonogram spłaty odsetek Data spłaty odsetek: I transza - 31.03.2015r, II transza - 30.06.2015r, III transza - 30.09.2015r, IV transza 31.12.2015r. Kod CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumentów równoważnych. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ, oraz kopii zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub dokumentów równoważnych.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.:

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.:

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez załączenie do oferty oświadczenia wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ) - w przypadku powoływania się Wykonawcy na potencjał innych podmiotów, b) wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg wzoru podanego w załączniku nr 5 do SIWZ), c) symulacja spłaty kredytu,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Termin uruchomienia kredytu - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1 Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: a) zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, b) zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, c) zmiany osób lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, e) zmiany harmonogramu spłat kredytu w tym: terminu spłaty rat kapitałowych i odsetek, wysokości rat kredytowych, jak również wcześniejszej spłaty kredytu, f) zmiany rachunków bankowych określonych w umowie, g) zmiany stopy oprocentowania wynikłej ze zmiany stawki WIBOR 1M - prowizja banku w całym okresie kredytowania jest stała i niedopuszczalna jest jej zmiana - w takim przypadku nie jest wymagane aneksowanie umowy. 2 Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a) wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy Zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy (z wyłączeniem okoliczności określonych w pkt. 1, lit h)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2014 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 30.12.2014r. do godz. 11.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

 

Wójt Gminy Pacanów

 

/-/ mgr Wiesław Skop

 

Załączone pliki
2014_SIWZ_kredyt_krotkoterminowy.pdf2014_SIWZ_kredyt_krotkoterminowy (2014_SIWZ_kredyt_krotkoterminowy.pdf - 179.726 KB)
Data publikacji: 2014-12-23 12:04:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: SIWZ
2014_SIWZ_kredyt_krotkoterminowy_zal_1_do_6.pdf2014_SIWZ_kredyt_krotkoterminowy (2014_SIWZ_kredyt_krotkoterminowy_zal_1_do_6.pdf - 60.31 KB)
Data publikacji: 2014-12-23 12:05:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: załączniki do siwz
2014_SIWZ_kredyt_krotkoterminowyDokumentacja finansowa Gminy.zip2014_SIWZ_kredyt_krotkoterminowy (2014_SIWZ_kredyt_krotkoterminowyDokumentacja finansowa Gminy.zip - 18958.562 KB)
Data publikacji: 2014-12-23 12:08:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: dokumentacja finansowa gminy
2014_SIWZ_kredyt_krotkoterminowy_zaswiadczenia.zip2014_SIWZ_kredyt_krotkoterminowy_zaswiadczenia (2014_SIWZ_kredyt_krotkoterminowy_zaswiadczenia.zip - 358.197 KB)
Data publikacji: 2014-12-24 07:56:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2014_SIWZ_kredyt_krotkoterminowy_zaswiadczenia

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1220
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2014-12-23 12:03:27
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2014-12-23 12:08:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu