Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 367

Data publikacji:
2014-05-14 13:47:34

Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest koszenie traw i chwastów na poboczach dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Pacanów na długości ok 190 km. Koszenie powinno być wykonane na szerokość ok 1m pobocza przy użyciu kosiarki bijakowej , w miejscach niedostępnych tj. ogrodzenia , bariery, znaki oraz przy innych urządzeniach drogowych przy użyciu wykaszarki żyłkowej. W/w ilości są ilościami przewidywanymi i mogą ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia ilości robót Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

Treść przetargu:

                                                                                                               Pacanów 12.05.2014

 

IGPM.7031.17.2014
          

        ZAMÓWIENIE

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15 , woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

 

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  koszenie traw i chwastów na poboczach dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Pacanów  na długości ok 190 km.

Koszenie powinno być wykonane na szerokość  ok 1m pobocza   przy użyciu kosiarki bijakowej , w miejscach niedostępnych tj. ogrodzenia , bariery , znaki oraz przy innych urządzeniach drogowych  przy użyciu wykaszarki żyłkowej.

W/w ilości są ilościami przewidywanymi i mogą ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia ilości robót Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

09.06.2014-15.07.2014 r

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) .

 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów do 23.05.2014 r do godz. 15.00 pok 101 w formie pisemnej lub faxem na  nr  (041) 376 59 80

Oferta powinna zawierać :

-     nazwę , adres Wykonawcy , lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

-         cenę jednostkową brutto za wykoszenie  1 km pobocza .

 

6. KRYTERIA OCENY :

       Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Oferta  z najniższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą . Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający dokona negocjacji cen z oferentami , którzy złożyli te oferty.

 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej brutto oraz liczby wykoszonych km.

Podstawą do zapłaty będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

Termin płatności faktury lub rachunku do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury.


8. WYBÓR OFERENTA

Wybrany oferent zostanie powiadomiony i umówiony na spotkanie celem uzgodnienia warunków realizacji umowy  i podpisania umowy.

 

9. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Woźniak Sławomir -pinps. ds. Dróg tel 041/ 376 54 03 wew 15

szczegółowe informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

 

 

 

 

 

 

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1325
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2014-05-14 13:47:34
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2014-05-14 13:48:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu