Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 356

Data publikacji:
2013-11-21 10:49:21

Przedmiot: przetarg nieograniczony na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów w sezonie zimowym 2013-2014”
Numer ogłoszenia: 247663 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść przetargu:
Gmina Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów tel. (41) 376 54 03 o g ł a s z a przetarg nieograniczony na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów w sezonie zimowym 2013-2014” Numer ogłoszenia: 247663 - 2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pacanow.pl Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Pacanów w sezonie zimowym 2013-2014. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Pacanów. Jako odśnieżanie należy rozumieć usunięcie nadmiaru śniegu z pełnej szerokości drogi w zakresie umożliwiającym przejezdność drogi samochodem osobowym w obu kierunkach. 2. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na 5 części o łącznej długości dróg wynoszącej 139,27 km tj.: a) Część I - Obszar nr I - miejscowości: Słupia, Zborówek, Zborówek Nowy, Biskupice, Książnice, drogi o łącznej długości - 32,38 km, b) Część II - Obszar nr II - miejscowości: Komorów, Kółko Żabieckie, Grabowica, Karsy Małe, Karsy Duże, Karsy Dolne, drogi o łącznej długości - 30,24 km, c) Część III - Obszar nr III - miejscowości: Kępa Lubawska, Rataje Słupskie, Rataje Karskie, Żabiec drogi o łącznej długości - 24,48 km, d) Część IV - Obszar nr IV - miejscowości: Pacanów, Sroczków, Kwasów, Niegosławice drogi o łącznej długości - 21,60 km, e) Część V - Obszar nr V - miejscowości: Oblekoń, Podwale, Trzebica drogi o łącznej długości - 30,57 km, 3. Wymaga się aby Wykonawca rozpoczął odśnieżanie w danym rejonie w ciągu 30 min od telefonicznego zawiadomienia go przez upoważnioną osobę o konieczności odśnieżania drogi w danym rejonie. W przypadku, gdy jeden Wykonawca będzie obsługiwał więcej niż jeden rejon to wymóg max 30 minutowej zwłoki w rozpoczęciu odśnieżania dotyczy każdego rejonu (jednoczesny wyjazd do wszystkich rejonów objętych umową). 4. W zależności od zalegającego śniegu na drodze należy używać odpowiednich pługów, w trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżać jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu widoczności od 200 m do 300 m. 5. Wykonawcę wyłonionego w przetargu do obsługi danego obszaru po podpisaniu umowy będą obowiązywały dwa tryby postępowania: a) Tryb nagły tj. zdecydowane i gwałtowne pogorszenie warunków drogowych (zawieje, zamiecie) w godzinach nocnych i wczesnorannych bez wcześniejszego uzgodnienia z Urzędem Gminy. b) Tryb normalny tj. po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem odpowiedzialnym w Urzędzie Gminy w godzinach pracy tj.700- 1500 6. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. 7. Wykonawca przygotowując ofertę w cenie ofertowej powinien uwzględnić wszelkie koszty wykonania usługi. Kod CPV 90.62.00.00 - 9 (usługi odśnieżania). II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienia zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli spełnione zostaną przesłanki ustawowe. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w przedmiotowym postępowaniu. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony gdy Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował minimalną ilością sprzętu do wykonywania odśnieżania każdego z obszarów tj. co najmniej jednym pojazdem mechanicznymi z pługiem. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ. a warunków szczegółowych na podstawie złożonego: - wykazu sprzętu, który będzie używany do wykonywania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tym sprzętem, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 7 do SIWZ), o którym mowa w pkt. IX.2. lit. c) SIWZ, III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.: III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z art.26 ust. 2b ustawy (wg. wzoru podanego w załączniku nr 4 do SIWZ) w przypadku powoływania się Wykonawcy na potencjał innych podmiotów, b)wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ), c) Wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg. wzoru podanego w załączniku nr 5 do SIWZ) SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: a) zmiany strony umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, b) zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, c) zmiany osób lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy - w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a) wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy Zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28 - 133 Pacanów. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2013 godzina 11:00, miejsce: 1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 29.11.2013r. do godz. 11.00.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Obszar I. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejscowości: Słupia, Zborówek, Zborówek Nowy, Biskupice, Książnice, drogi o łącznej długości - 32,38 km,. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Obszar nr II. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejscowości: Komorów, Kółko Żabieckie, Grabowica, Karsy Małe, Karsy Duże, Karsy Dolne, drogi o łącznej długości - 30,24 km,. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Obszar nr III. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejscowości: Kępa Lubawska, Rataje Słupskie, Rataje Karskie, Żabiec drogi o łącznej długości - 24,48 km,. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Obszar nr IV. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: miejscowości: Pacanów, Sroczków, Kwasów, Niegosławice drogi o łącznej długości - 21,60 km,. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Obszar nr V. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Miejscowości: Oblekoń, Podwale, Trzebica drogi o łącznej długości - 30,57 km. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Wójt Gminy Pacanów /-/ mgr Wiesław Skop

Załączone pliki
2013_SIWZ_zimowe_utrzymanie_drog.pdf2013_SIWZ_zimowe_utrzymanie_drog (2013_SIWZ_zimowe_utrzymanie_drog.pdf - 313.439 KB)
Data publikacji: 2013-11-21 10:51:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: specyfikacja
2013_SIWZ_zimowe_utrzymanie_drog_zal1_do_7.pdf2013_SIWZ_zimowe_utrzymanie_drog (2013_SIWZ_zimowe_utrzymanie_drog_zal1_do_7.pdf - 53.906 KB)
Data publikacji: 2013-11-21 10:51:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Załaczniki nr 1 do 7 do SIWZ
2013_SIWZ_zimowe_utrzymanie_drog_wzor_umowy.pdf2013_SIWZ_zimowe_utrzymanie_drog (2013_SIWZ_zimowe_utrzymanie_drog_wzor_umowy.pdf - 31.464 KB)
Data publikacji: 2013-11-21 10:51:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wzór umowy
2013_SIWZ_zimowe_utrzymanie_drog_ZAL_9_trasy_odsniezanie_drog.pdf2013_SIWZ_zimowe_utrzymanie_drog (2013_SIWZ_zimowe_utrzymanie_drog_ZAL_9_trasy_odsniezanie_drog.pdf - 2431.306 KB)
Data publikacji: 2013-11-21 12:43:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Trasy odśnieżania dróg

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1693
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-11-21 10:49:21
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-11-21 10:53:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu