Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 351

Data publikacji:
2013-10-24 15:42:58

Przedmiot: Zakup energii elektrycznej

Treść przetargu:

Pacanów, 14.11.2013 r.

 

Zamawiający:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej”.

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

            W odpowiedzi na zapytanie oferenta dotyczące SIWZ, które wpłynęło faxem w dniu  04.11.2013 r. Zamawiający – Gmina Pacanów, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) wyjaśnia:

Pytanie 1

            Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu obowiązywania i trybu rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów kompleksowych dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej:

- do kiedy obowiązują przedmiotowe umowy,

- okres wypowiedzenia,

- czy zostały podpisane w ramach akcji promocyjnej.

W drodze wyjaśnienia informujemy, że jest to informacja niezbędna do prawidłowego dokonania wypowiedzenia umów w imieniu Zamawiającego. Ponadto nadmieniamy, iż informacja ta jest istotna w związku z koniecznością oszacowania realnego terminu rozpoczęcia sprzedaży dla tych punktów.

Odpowiedź 1

            Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla większości  punktów poboru odbywa się po raz kolejny. Obecnym sprzedawcą energii dla obiektów Gminy Pacanów i jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ jest PGE Obrót S.A. (oświetlenie uliczne) i Energa Obrót S.A. (pozostałe obiekty). Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 2 do projektu umowy (Załącznik nr 4.2 do SIWZ).

W przypadku punktów, które przechodzą zmianę sprzedawcy po raz pierwszy, a obowiązującymi umowami są umowy kompleksowe Zamawiający informuje, iż okresy wypowiedzenia umów wynoszą od 30 do 90 dni.  Umowy te zawarte są na czas nieokreślony.

Zamawiający informuje, że nie korzysta z promocji.

Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie  wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów  sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. wymienionych czynności  Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (załącznik nr 4.2).

Szczegółowe informację dotyczące terminów wejścia zamówienia w życie dla poszczególnych punktów poboru zawarte są w załączniku nr 1  do SIWZ.

  

Pytanie 2

            Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;

- opis punktu poboru;

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

- grupa taryfowa (obecna i nowa);

- moc umowna;

- planowane roczne zużycie energii;

- numer licznika;

- Operator Systemu Dystrybucyjnego;

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;

- numer aktualnie obowiązującej umowy;

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;

- numer ewidencyjny PPE.

Odpowiedź 2

            Zamawiający informuje, że przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy.

 

Pytanie 3

            Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej wszystkim chętnym do złożenia ofert?

Odpowiedź 3

            Zamawiający informuje, że zamieszcza załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej na swojej stronie.

 

Pytanie 4

            Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu rozliczeniowego wskazanego w § 6 ust. 1 Projektu umowy. W jakim czasie Operator Systemu Dystrybucyjnego musi udostępnić dane pomiarowe dotyczącej ilości zużytej energii elektrycznej dla poszczególnych punktów?

Odpowiedź 4

            Zamawiający informuje, że wszelkie zobowiązania Operatora Systemu Dystrybucyjnego wobec Wykonawcy, w tym szczegóły terminów oraz sposób przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych  dla poszczególnych punktów poboru znajdują się w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej znajdującej się na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.

 

Pytanie 5

            Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu rozliczeniowego wskazanego w § 6 ust. 1 Projektu umowy. Jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni danych pomiarowych w terminie, czy Wykonawca może wystawić fakturę szacunkową?

Odpowiedź 5

            Zamawiający pragnie podkreślić, że Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek przekazywania danych pomiarowo-rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem który reguluje te obowiązki jest właśnie Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może się powołać w razie nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Ponadto, Wykonawca w razie braku danych pomiarowo-rozliczeniowych i niemożliwości ich uzyskania od OSD ma możliwość wystawienia faktur szacunkowych.

 

Pytanie 6

            Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie terminu na wystawienie faktur wskazanego w § 6 ust. 7 Projektu umowy. Jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni odczytów i Wykonawca nie będzie mógł wystawić faktury /nie z własnej winy/, to czy kara umowna będzie również naliczana?

Odpowiedź 6

            Zamawiający informuje, iż za termin umowny uznaje się dzień zakończenia okresu rozliczeniowego wskazanego przez OSD. Od tego momentu, Wykonawca ma 30 dni na wystawienie faktury Zamawiającemu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu nieterminowego wystawiania faktur za energię elektryczną.

Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych są dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który następnie udostępnia je Sprzedawcy. W związku z powyższym Sprzedawca może więc wystawić faktury na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD  albo na podstawie szacunków. Zamawiający pragnie podkreślić, że dopuszcza możliwość wystawiania faktur szacunkowych, w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy. Jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni odczytów i Wykonawca nie będzie mógł wystawić faktury kara umowna nie zostanie naliczona.

 

Pytanie 7

            Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 2 ust.2 Projektu Umowy.

W ramach wyjaśnień informujemy, iż Wykonawca nie jest w stanie wpłynąć na terminowe przekazanie danych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ponadto informujemy, iż w zapisach umownych oraz instrukcji nie ma żadnych sankcji prawnych za nieterminowe przekazanie danych pomiarowych o ilości zużytej energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru.

Odpowiedź 7

            Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie § 2 ust. 2 Projektu umowy, który brzmi:

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie, w granicach i na podstawie warunków Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej lokalnego OSD bądź umowy łączącej go z OSD (GUD), terminowo pozyskać dane pomiarowe od OSD.

Zamawiający informuje,  że wiadomości na temat udostępniania danych pomiarowych zawarte są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD działającego na danym terenie.

 

 

Odpowiedzi przygotował: Pełnomocnik Zamawiającego - New Power Sp. z o.o.

 

 

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy

Mgr Wiesław Skop

 

 

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

Zakup energii elektrycznej

 

Numer ogłoszenia: 434632 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów, Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pacanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.Zamawiający działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego porozumienia, w imieniu: Gminy Stopnica,Gminy Nowy Korczyn,Gminy Wiślica,Gminy Tuczępy,Gminy Solec- Zdrój,Gminy Oleśnica. 1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. wynosi 10 023 222,70 kWh.Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy (załącznik nr 4.2 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: - 69 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy zł 00/100). Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form: 1)w pieniądzu, przelewem na konto firmy New Power Sp. z o.o. Nr 15 1440 1299 0000 0000 1180 1889 Nordea Banka Polska S.A., z adnotacją Zakup energii elektrycznej. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 03.12.2013 r. do godz. 12.00 Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm); 3.Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału w oddzielnej kopercie. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Należy złożyć go osobno. Kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 4.Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty zaakceptowaną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 pzp. 5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 6.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 7 niniejszego działu, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10.Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w razie: 1)odmowy podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)gdy zawarcie

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu spełniania warunku: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a)aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a)oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 3 do SIWZ b)aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; c)oświadczenie o zawartej obowiązującej umowie lub promesie z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Sieci Dystrybucyjnej do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie wg załącznika nr 9 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu spełniania warunku: Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie na sprzedaż energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 5 GWh w skali roku. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a)oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 3 do SIWZ b)wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw energii w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców złożony zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ lub referencje)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a)oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 3 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a)oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 3 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a.oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - wg załącznika nr 3 do SIWZ b.Zamówienie - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca: posiada opłaconą polisę w wysokości min. 2.000.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty (załącznik nr 2) wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami SIWZ. Oświadczenie o zawartej obowiązującej umowie lub promesie z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Sieci Dystrybucyjnej do wszystkich obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie wg załącznika nr 9 do SIWZ. Dowód wniesienia wadium. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: a)ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania; b)zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; c)pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; Uwaga: Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, polegać na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) udzielającą (-e) pełnomocnictwa. Wszystkie pozostałe wymagane dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a)V.1.2), V.1.3), V.1.4) I V.1.6) niniejszego działu - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie b)pkt. V.1.5) niniejszego działu - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp. 2)Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.a) tiret pierwszy i trzeci oraz pkt. 1.b) niniejszego działu powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1.a) tiret drugi niniejszego działu, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.a) i 1.b) niniejszego działu,zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian (w granicach dyspozycji art. 144 ust.1): zmiany w strukturze organizacyjnej Wykonawcy lub Zamawiającego, dotyczące określonych w umowie nazw, adresów. Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 15% zmiany osób reprezentujących strony; Strony niezwłocznie poinformują się pisemnie o tych zmianach, z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia wykonania zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.12.2015 r.,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów oraz New Power Sp. z o. o., ul. Kresowa 9A, 04 - 206 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2013 godzina 12:00, miejsce: New Power Sp. z o. o., ul. Kresowa 9A, 04 - 206 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

Wójt Gminy Pacanów

 

/-/ mgr Wiesław Skop

Załączone pliki
2013_18_Energia_SIWZ.pdf2013_18_Energia_SIWZ.pdf (2013_18_Energia_SIWZ.pdf - 281.728 KB)
Data publikacji: 2013-10-24 15:44:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2013_18_Energia_SIWZ.pdf
2013_18_Energia_SIWZ_zalaczniki.zip2013_18_Energia_SIWZ_zalaczniki (2013_18_Energia_SIWZ_zalaczniki.zip - 1414.164 KB)
Data publikacji: 2013-10-24 15:45:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2013_18_Energia_SIWZ_zalaczniki
2013_18_Energia_SIWZ_zalaczniki_edytowalne.zip2013_18_Energia_SIWZ_zalaczniki_edytowalne (2013_18_Energia_SIWZ_zalaczniki_edytowalne.zip - 596.625 KB)
Data publikacji: 2013-11-14 10:53:06 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2013_18_Energia_SIWZ_zalaczniki_edytowalne

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1706
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-10-24 15:42:58
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-10-24 15:46:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu