Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 324

Data publikacji:
2013-05-21 12:29:12

Przedmiot: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Gminy Pacanów

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (041) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

 

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Gminy Pacanów

Numer ogłoszenia: 83481 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pacanow.pl/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Gminy Pacanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Gminy Pacanów. 3.2. Opis Przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pacanów. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Pacanów. Kod CPV : 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami 3.2.1 Odpady będą odbierane z terenu gminy Pacanów, liczącej na dzień 31.12.2012r ok. 8000 mieszkańców, którzy zameldowani są na pobyt stały i czasowy na terenie 28 sołectw: Biechów, Biskupice, Chrzanów, Grabowica, Karsy Dolne, Karsy Duże, Karsy Małe, Kępa Lubawska, Komorów, Kółko Żabieckie, Książnice, Niegosławice, Oblekoń, Pacanów, Podwale, Rataje Karskie, Rataje Słupskie, Słupia, Trzebica, Wola Biechowska, Wójcza, Wójeczka, Zborówek, Zborówek Nowy, Zołcza Ugory, Żabiec, Kwasów, Sroczków. Liczba osób zamieszkałych stale wynosi ok. 6000 mieszkańców. Liczba posesji ok. 2040 w tym jeden budynek wielorodzinny zarządzany przez spółdzielnię mieszkaniową. trzy budynki wielorodzinne nie posiadające zarządu ( każdy właściciel mieszkania składał odrębną deklarację uwzględniona w orientacyjnej ilości gospodarstw ) lp. Sołectwo, Ilość gospodarstw, 1. Biechów 96, 2. Biskupice 40, 3. Chrzanów 58, 4. Grabowica 48, 5. Karsy Dolne 12, 6. Karsy Duże 17, 7. Karsy Małe 42, 8. Kępa Lubawska 54, 9. Komorów 86, 10. Kółko Żabieckie 53, 11. Książnice 68, 12. Kwasów 58, 13. Niegosławice 36, 14. Oblekoń 170, 15. Pacanów 310, 16. Podwale 34, 17. Rataje Karskie 55, 18. Rataje Słupskie 147, 19. Słupia 116, 20. Sroczków 100, 21. Trzebica 58, 22. Wola Biechowska 34, 23. Wójcza 88, 24. Wójeczka 44, 25. Zborówek 37, 26. Zborówek -Nowy 45, 27. Zołcza-Ugory 24, 28. Żabiec 109, Razem: 2040, 3.2.2 Zakres zamówienia obejmuje odbiór: a) zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w workach i pojemnikach z budynków mieszkalnych zamieszkałych i wystawionych na trasie odbioru w ilości ok. 800 Mg. Worki lub pojemniki zabezpieczają właściciele posesji. b) segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach i wystawionych na trasie odbioru, podanych poniżej rodzajów odpadów w ilości ok. 70,0 Mg : - papier i tektura, odzież i tekstylia, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, - szkło, - tworzywa sztuczne, - metal , 3.2.3. Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w następujących urządzeniach: a) Pojemniki o poj. 120 l lub ich wielokrotności, b) Worki o poj. 120 l. 3.2.4 Worki do gromadzenia odpadów komunalnych posiadać będą następujące kolory : a) kolor niebieski na papier i tektura, , opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. b) kolor żółty na tworzywa sztuczne. c) kolor biały i zielony na szkło. d) kolor czerwony na metale. e) kolor czarny na odpady pozostałe po segregacji i niesegregowane (zmieszane)., 3.2.5. Worki na odpady segregowane z folii polietylenowej dostarczy właścicielom nieruchomości Wykonawca w ilości koniecznej do zebrania segregowanych odpadów. Szczegółowy wykaz zawierający dane nieruchomości Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy. Odbierając odpady segregowane wykonawca zobowiązany jest pozostawić właścicielowi taką ilość worków danego koloru jaką zabrał. 3.2.6. Odbiór odpadów. a) Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych ( worki czarne) odbywać się będzie raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po podpisaniu umowy. b) Odbiór odpadów wysegregowanych odbywać się będzie raz w kwartale zgodnie z harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po podpisaniu umowy 3.2.7. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia. 3.2.8 Odbiór odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną z WPGO zapewnia sobie Wykonawca, po oddaniu do użytku instalacji Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o w Rzędowie, (regionalnej instalacji). Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest do dostarczania do niej odpadów. 3.2.9 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 3.2.10 Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. 3.2.11 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach w tym do osiągnięcia poziomu odzysku odpadów oraz poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.2.12 Odbiór odpadów segregowanych może być realizowany jednym wyspecjalizowanym pojazdem nie dokonując mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranych. 3.2.13 W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 3.2.14 Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania odpadów komunalnych. 3.2.15 Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a) Karty przekazania odpadów, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) Kwartalną informację zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach c) Wykonawca będzie dostarczał zamawiającemu informację o ilości zebranych odpadów: d) w terminie do 20 dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpił odbiór,.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienia zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli spełnione zostaną przesłanki ustawowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 3000,00 zł (trzy tysiące złotych). Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275). Wykonawca który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania pn.: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Gminy Pacanów. 2. Kserokopie dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 3. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 29.05.2013r. do godz. 11.00. 6. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 9. Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Pozostałe przypadki zwrotu lub zatrzymania wadium zawarto w art. 46 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający wymaga aby Wykonawca: - posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w gminie Pacanów, - zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. 9.2, lit. a) SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ ) o którym mowa w pkt. 9.2, lit. a) SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał bazę magazynowo -transportową spełniającą wymagania rozporządzenia w zakresie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w szczególności: - winien posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; - pojazdy winny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; - na terenie bazy magazynowo - transportowej winny znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. 9.2, lit. a) SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. 9.2, lit. a) SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. 9.2, lit. a) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez załączenie do oferty oświadczenia wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ) - w przypadku powoływania się Wykonawcy na potencjał innych podmiotów, b) wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg wzoru podanego w załączniku nr 5 do SIWZ), c) dowód wniesienia wadium,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1 Zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą stron wyrażona na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności , o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami. 2 Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie: a) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, b) zmiany zakresu usług - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, c) zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana wysokości stawki podatku VAT, d) zmian przewidzianych zapisami niniejszej umowy lub SiWZ.

 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 29.05.2013r do godz. 11.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

Wójt Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop

 

Załączone pliki
201308_Odpady_siwz.pdf201308_Odpady_siwz (201308_Odpady_siwz.pdf - 204.975 KB)
Data publikacji: 2013-05-21 12:29:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201308_Odpady_siwz
201308_Odpady_siwz_zal_1-6.pdf201308_Odpady_siwz_zal_1-6 (201308_Odpady_siwz_zal_1-6.pdf - 58.955 KB)
Data publikacji: 2013-05-21 12:30:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201308_Odpady_siwz_zal_1-6
201308_Odpady_siwz_zal_7_umowa.pdf201308_Odpady_siwz_zal_7_umowa (201308_Odpady_siwz_zal_7_umowa.pdf - 41.796 KB)
Data publikacji: 2013-05-21 12:31:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201308_Odpady_siwz_zal_7_umowa

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1776
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-05-21 12:29:12
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-05-21 12:32:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu