Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 307

Data publikacji:
2012-12-21 07:06:03

Przedmiot: Wykonanie operatu wodnoprawnego dla stawu rekreacyjno – hodowlanego w miejscowości Sroczków wraz z instrukcją gospodarowania wodą oraz opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym

Treść przetargu:

Pacanów, dnia: 20.12.2012 r.

Znak: IGPM.2151.27.2012

                                                                                             

                                                                                        

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości do 14 000 euro

 

I. ZAMAWIAJĄCY;

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie

tel. (41) 376 54 03, fax: (041) 376 59 80

e-mail : inwest@pacanow.pl;  ug2@pacanow.pl

REGON: 291010547, NIP: 655-17-90-515

 

zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie operatu wodnoprawnego dla  stawu rekreacyjno – hodowlanego w miejscowości Sroczków wraz z instrukcją gospodarowania wodą oraz opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym”

Lokalizacja obiektu: na działce nr ewid. gr. 415 m. Sroczków, gm. Pacanów.

Zakres prac niniejszym zapytaniem obejmuje:

-        operat powinien być wykonany zgodnie z ustawą „ Prawo wodne”,

-        powinien być wykonany w trzech egzemplarzach  oraz w wersji elektronicznej,

-        w ramach zamówienia powinna być uaktualniona mapa wysokościowa.

III. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1)      Terminy realizacji zamówienia:

- do dnia 31.03.2013r.

 

2)      Warunki płatności:

Cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia w dwóch transzach:

- pierwsza transza w wysokości 70 %  wartości zamówienia – faktura złożona po złożeniu wniosku do organu wydającego pozwolenia wodnoprawne.

- druga transza w pozostałej  kwocie po przyjęciu wniosku jako kompletnego.

Faktura płatna w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia.

 

IV . SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA” ( załącznik nr 1).

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

 

IV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN  SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na  sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urząd Gminy Pacanów,
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w terminie do
dnia  15 stycznia 2013 r.  do godz.15.00.

 

Zamawiający, Gmina Pacanów zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania przyczyn.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy

Mgr Wiesław Skop

Załączone pliki
2012_Operat_wodnoprawny_sroczkow_oferta.doc2012_Operat_wodnoprawny_sroczkow_oferta (2012_Operat_wodnoprawny_sroczkow_oferta.doc - 35.84 KB)
Data publikacji: 2012-12-21 07:06:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2012_Operat_wodnoprawny_sroczkow_oferta

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1072
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2012-12-21 07:06:03
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2012-12-21 07:07:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu