Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 306

Data publikacji:
2012-12-18 13:50:26

Przedmiot: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE na świadczenie usług konserwacji oświetlenia drogowego

Treść przetargu:

Znak: IGPM.2151.26.2012

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

na świadczenie usług konserwacji oświetlenia drogowego

 

 

1.       NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Pacanów

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15,  województwo świętokrzyskie

tel.  41 376 54 03, faks 41 376 59 80,  e-mail : ug@pacanow.pl

 

2.       TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości do 14000 euro – art. 4, pkt 8 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

 

3.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

a)       Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na prowadze­niu konserwacji i utrzymaniu w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego na terenie wszystkich miejscowości Gminy Pacanów w roku 2013.

b)      Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załączony projekt umowy.

 

4.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający odpowiednie uprawnienia, oraz spełniający wymagania kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych, pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia.

 

5.       MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć:

a)       w formie pisemnej wg załączonego formularza, w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów pok. nr 101, i/lub

b)      elektronicznej (temat: Oświetlenie – konserwacja) wg załączonego formularza  na adres e-mail: ug@pacanow.pl,

nie później niż do dnia 28 grudnia 2012 roku.

 

6.       WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:

a)       Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony i umówiony na spotkanie celem ostatecznego uzgodnienia warunków umowy i podpisania umowy.

b)      Wybrany Wykonawca niezwłocznie podpisze z PGE Dystrybucja S.A. - Zakładem Energetycznym w Busku-Zdroju porozumienie o ustaleniu zasad współpracy przy prowadzeniu konserwacji i utrzymaniu sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pacanów. Kopię porozumienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu.

 

7.       WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

a)       Wiesław Skop – Wójt Gminy Pacanów, tel. 41 3765403 wew.12

b)      Halina Pluta –  Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, tel. 41 376-54-03 wew.13,

c)       Grzegorz Chrabąszcz –  inspektor ds. gospodarki przestrzennej, tel. 41 3765403 wew.16                                        

 

Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pacanowie: poniedziałek-piątek w godz:  7:00–15:00.

 

 

 

 

      Zatwierdzam

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            WÓJT GMINY

                                                                                                                                                                                          mgr Wiesław Skop

Załączone pliki
2012_zamowienie_publiczne_konserwacja_oswietlenia_formularz_ofertowy.doc2012_zamowienie_publiczne_konserwacja_oswietlenia (2012_zamowienie_publiczne_konserwacja_oswietlenia_formularz_ofertowy.doc - 36.352 KB)
Data publikacji: 2012-12-18 13:51:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: formularz ofertowy
2012_zamowienie_publiczne_konserwacja_oswietlenia_projekt_umowy.doc2012_zamowienie_publiczne_konserwacja_oswietlenia (2012_zamowienie_publiczne_konserwacja_oswietlenia_projekt_umowy.doc - 57.344 KB)
Data publikacji: 2012-12-18 13:52:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: projekt umowy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1106
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2012-12-18 13:50:26
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2012-12-18 13:53:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu