Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 294

Data publikacji:
2012-11-30 13:55:08

Przedmiot: Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących sieciach niskiego napięcia; Beszowa I, Biechów I, Biechów II, Biechów IV, Biechów Kołowrocie, Książnice II, Rataje VI, Wójcza IV, Zborówek Stary

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

 

Budowę oświetlenia ulicznego na istniejących sieciach niskiego napięcia; Beszowa I, Biechów I, Biechów II, Biechów IV, Biechów Kołowrocie, Książnice II, Rataje VI, Wójcza IV, Zborówek Stary.

Numer ogłoszenia: 254239 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pacanow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących sieciach niskiego napięcia; Beszowa I, Biechów I, Biechów II, Biechów IV, Biechów Kołowrocie, Książnice II, Rataje VI, Wójcza IV, Zborówek Stary..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45316110 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego drogowego 2. Postanowienia ogólne: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury drogowej poprzez budowę oświetlenia ulicznego na istniejących sieciach niskiego napięcia; Beszowa I, Biechów I, Biechów II, Biechów IV, Biechów Kołowrocie, Książnice II, Rataje VI, Wójcza IV, Zborówek Stary. Zakres zamówienia obejmuje: a) podwieszenie przewodu AsXSn 2x25 mm2 wraz z połączeniem z istniejącymi obwodami o łącznej długości około 4223 m; b) zamontowanie wysięgników, opraw typu OUSc - 150 ze źródłami sodowymi 150 W o deklarowanym czasie świecenia nie krótszym niż 12 tys. godzin - łączna ilość: 30 sztuk; c) zabudowa punktu sterowniczo pomiarowego dla zadań; Beszowa I, Biechów kołowrocie; d) zabudowa uziemienia wraz z ogranicznikami przepięć typu BOP 0,5/5 kA e) widoczne i trwałe oznakowanie (pas szerokości ok. 1/3 długości wysięgnika) kolorem żółtym wysięgników; f) sprawdzenia i badania pomontażowe; g) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 3. Postanowienia szczegółowe: a) Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej wyceny robót określają: - projekty budowlane dla sieci; Beszowa I, Biechów I, Biechów II, Biechów IV, Biechów Kołowrocie, Książnice II, Rataje VI, Wójcza IV, Zborówek Stary wraz z uzgodnieniami PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko-Kamienna RE Busko - wykonane przez: Z.I.E.P. i W.E. Ireneusz Rokita, Karsy Małe 63, 28-133 Pacanów. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, - przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - wzór umowy b) Zakres zamówienia obejmuje również ewentualne koszty zajęcia pasa drogowego wraz z projektem organizacji ruchu i uzgodnieniami, zabezpieczeniem drzewostanu i zieleni (za wyjątkiem przeznaczonej do usunięcia), oznakowanie robót, wykonanie zabezpieczenia terenu robót, przeprowadzenie niezbędnych prób i badań, ewentualną utylizację odpadów budowlanych, uzgodnienie korzystania z nieruchomości wraz z uporządkowaniem terenu. c) Wymagany okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane (materiały, w tym również źródła światła i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego. d) Zakupione materiały winny odpowiadać ustalonym warunkom oraz charakterystyce równoważnej lub nie gorszej od zaproponowanej w projekcie. e) Wszelkie prace budowlane lub inne czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w kalkulacji kosztów. f) Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, przeciwpożarowymi, aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach określonych w projekcie załączonej umowie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienia zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli spełnione zostaną przesłanki ustawowe.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.03.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy Pzp tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275). Wykonawca który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących sieciach niskiego napięcia; Beszowa I, Biechów I, Biechów II, Biechów IV, Biechów Kołowrocie, Książnice II, Rataje VI, Wójcza IV, Zborówek Stary. Kserokopie dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 3. Wadia (oryginały) w formach niepieniężnych należy zdeponować u zamawiającego (w kasie Urzędu Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, w dni robocze od godz. 8.00 do 13.00). Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium (kserokopie - poświadczoną za zgodność z oryginałem). 4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 15.12.2012 r. do godz. 9.00. 6. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy Pzp) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 9. Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Pozostałe przypadki zwrotu lub zatrzymania wadium zawarto w art. 46 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie linii oświetlenia ulicznego, parkowego itp. o wartości minimum 30.000,00 złotych brutto, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonych: - wykazu wykonanych robót budowlanych przez Wykonawcę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości , daty oraz miejsca wykonania, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 6) o którym mowa w pkt. IX.1.lit b) - dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ,

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże że: dysponuje osobami, które będą sprawować nadzór nad robotami, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej elektrycznej należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z oświadczeniem że osoby te posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonych: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 4 do SIWZ), o którym mowa w pkt. IX.1. lit. c) - oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 5 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1. lit e) SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie ww. warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.1, lit. a) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ), b) wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg wzoru podanego w załączniku nr 7 do SIWZ), Brak powyższego oświadczenia oznacza realizację zamówienia bez udziału podwykonawców. c) kosztorys ofertowy, d) dowód wniesienia wadium e) oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, (wg. wzoru podanego w załączniku nr 4a do SIWZ) w przypadku powoływania się Wykonawcy na potencjał innych podmiotów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: a) zmiany terminów wykonania robót i płatności - w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji bądź w chwili składania oferty (np. klęska żywiołowa, długotrwałe niekorzystne warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, konieczność uzyskania dodatkowych nieprzewidzianych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, badań koniecznych do realizacji zadania ), wystąpienia robót dodatkowych lub wystąpienia istotnych zmiany zakresu rzeczowego robót wynikających ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje Zamawiający, b) zmiana terminu w przypadku wystąpienie okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy którego strony nie były wstanie wcześniej przewidzieć i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami, c) zmiana terminu w sytuacji pisemnego żądania przez Zamawiającego wstrzymania robót z istotnych powodów niezależnych od wykonawcy lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej niewynikającego z winy Wykonawcy, d) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - także w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy opóźnień w dostawach materiałów budowlanych i urządzeń (wynikających z procesów produkcyjnych producenta), których nie można pozyskać od innych producentów, e) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego lub osób reprezentujących - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, f) zmiany zakresu przedmiotu umowy - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji /składania oferty, ewentualnie wynikająca z błędów projektowych lub konieczności wykonania robót zamiennych, g) zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu robót lub wystąpią roboty zamienne generujące zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT. h) zmiana wynagrodzenia - w przypadku konieczności i podjęcia decyzji wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa obiektu, podniesieniem funkcjonalności i efektywności rozwiązań projektowych ewentualnie umożliwiające zmniejszenie kosztów wykonania obiektu niepogarszające jednocześnie jego parametrów. Przewiduje się również możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zaniechania wykonania części robót (zbędnych) w związku wprowadzeniem zmian projektowych/ robót zamiennych. 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, b) wystąpienie zmian, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań ew. instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy, c) wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy (termin, zakres, wartość zamówienia). 3. Zmiana sposobu świadczenia Wykonawcy będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pacanow.pl/przetargi.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2012 godzina 09:00, miejsce: 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 15.12.2012 r. do godz. 9.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

Wójt Gminy Pacanów

 

/-/ mgr Wiesław Skop

 

 

Załączone pliki
2012_09_SIWZ_oswietlenie.pdf2012_09_SIWZ_oswietlenie (2012_09_SIWZ_oswietlenie.pdf - 321.656 KB)
Data publikacji: 2012-11-30 13:58:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2012_09_SIWZ_oswietlenie
2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_1-7.pdf2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_1-7 (2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_1-7.pdf - 93.313 KB)
Data publikacji: 2012-11-30 13:59:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_1-7
2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_8_umowa.pdf2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_8_umowa (2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_8_umowa.pdf - 197.938 KB)
Data publikacji: 2012-11-30 13:59:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_8_umowa
2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_9_projekt.zip2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_9_projekt (2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_9_projekt.zip - 13890.944 KB)
Data publikacji: 2012-11-30 14:03:50 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_9_projekt
2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_10_przedmiary.zip2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_10_przedmiary (2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_10_przedmiary.zip - 249.8 KB)
Data publikacji: 2012-11-30 14:05:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_10_przedmiary
2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_11_STWiORB.zip2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_11_STWiORB (2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_11_STWiORB.zip - 390.381 KB)
Data publikacji: 2012-11-30 14:05:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2012_09_SIWZ_oswietlenie_zal_11_STWiORB

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1513
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2012-11-30 13:55:08
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2012-11-30 14:06:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu