Opublikowano: 2014-01-28 13:44:09

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przetarg nieograniczony na: Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2014 w wysokości 1.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 28. 01. 2014r.

Nr sprawy: IGPM.271.1.2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2014 w wysokości 1.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

Bank Polska Kasa Opieki SA, Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach, ul. Sienkiewicza 18,

 25-301 Kielce

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy jest ofertą najkorzystniejszą tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów  – 100,00.

Całkowity koszt udzielenia kredytu: 26 445,81 zł

1.        Informacja o ofertach:

a)       Oferty złożone:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Całkowity koszt udzielenia kredytu

1.

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu,                   ul. Krakowska 26, 32-340 Wolbrom

34 001,76 zł

2.

Bank Polska Kasa Opieki SA, Świętokrzyskie Centrum Korporacyjne w Kielcach,                ul. Sienkiewicza 18, 25-301 Kielce

26 445,81 zł

3.

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, ul. 1-go Maja 6, 28-131 Solec Zdrój 

29 279,29 zł

b)      Punktacja ofert nieodrzuconych:

według kryterium: Całkowity koszt udzielenia kredytu

-          Oferta Nr 1 –    77,78 pkt.

-          Oferta Nr 2 –  100,00 pkt.

-          Oferta Nr 2 –    90,32 pkt

c)     Sumaryczna punktacja ofert nieodrzuconych:

-          Oferta Nr 1 –    77,78 pkt.

-          Oferta Nr 2 –  100,00 pkt.

-          Oferta Nr 2 –    90,32 pkt

2. Informacja o Wykonawcach wykluczonych:

W postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców:

3. Informacja o odrzuconych ofertach:

W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert:

4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP w terminie określonym w art. 94, ust. 1, pkt. 2.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1685
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2014-01-21 09:38:45
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2014-01-21 09:44:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu