Opublikowano: 2013-01-30 13:22:27

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2013 w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów

Wynik postepowania:
Pacanów, dnia 30. 01. 2013r. Nr sprawy: IGPM.271.1.2013 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający - Gmina Pacanów działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz 2008r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego na rok 2013 w wysokości 1.050.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów”. za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, ul. 1-go Maja 6, 28-131 Solec Zdrój Uzasadnienie wyboru: Oferta w/w firmy jest ofertą najkorzystniejszą tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów – 100. Całkowity koszt udzielenia kredytu: 50 332,98 zł 1. Informacja o ofertach: a) Oferty złożone: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Całkowity koszt udzielenia kredytu 1. Bank Spółdzielczy w Skawinie, Rynek19, 32-050 Skawina 53 214,29 zł, 2. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju, ul. 1-go Maja 6, 28-131 Solec Zdrój 50 332,98 zł b) Punktacja ofert nieodrzuconych: według kryterium: Całkowity koszt udzielenia kredytu - Oferta Nr 1 – 94,59 pkt. - Oferta Nr 2 – 100,00 pkt. c) Sumaryczna punktacja ofert nieodrzuconych: - Oferta Nr 1 – 94,59 pkt. - Oferta Nr 2 – 100,00 pkt. 2. Informacja o Wykonawcach wykluczonych: W postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców: 3. Informacja o odrzuconych ofertach: W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert: 4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP w terminie określonym w art. 94, ust. 1, pkt. 2. Z poważaniem: Wójt Gminy gr Wiesław SkopPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1686
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-01-22 12:49:33
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-01-22 12:59:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu