Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy PacanówDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-01-17 10:04:17

Zarządzenie Nr 35/2010

Wójta Gminy Pacanów

z dnia 22 kwietnia 2010r

 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pacanów"

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) zarządzam co następuje:

 

§1

Realizując Uchwałę Rady Gminy Pacanów Nr LV/258/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia „ Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pacanów na lata  2010-2015" ustala się:

 

,,Regulamin przyznawania dofinansowania osobom fizycznym transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pacanów "

 

§2

1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dofinansowania na realizacji przedsięwzięć polegających na dofinansowaniu kosztów związanych z transportem utylizacją   wyrobów    zawierających    azbest   z   budynków   mieszkalnych i gospodarczych będących własnością osób fizycznych z terenu gm. Pacanów.

2. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub mające tytuł prawny do władania nieruchomością na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, najmu lub innej formy korzystania z nieruchomości na terenie gm. Pacanów.

3. Dofinansowanie przyznaje się tylko raz dla danego obiektu budowlanego.

4. Wartość dofinansowania nie może przekroczyć 100 % kosztów związanych z transportem unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

5. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej dla budynków, dla których konieczne jest naruszenie elementów konstrukcyjnych dachu tj. przebudowa dachu.

6. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych ani kosztów wymiany elementów konstrukcyjnych dachu. Koszty te leżą po stronie wnioskodawcy.

7. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie przekazały do utylizacji odpady zawierające azbest.

§3

1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie zadania określonego w § 1 jest

złożenie wniosku w Urzędzie Gminy w Pacanowie

2. Kolejność realizacji wniosków następować będzie według daty wpływu wniosku.

3. Realizacja wniosków będzie następowała w miarę środków pozyskanych przez gminę

Pacanów ze źródeł zewnętrznych.

4. Termin wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z posesji ustala

właściciel z wykonawcą jednak w terminie nie dłuższym niż do 30 listopada danego roku.

5. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będą

przechodziły na rok następny.

§4

1. Prace związane z transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych będą

wykonywane przez przedsiębiorcę legitymującego się odpowiednimi pozwoleniami ,

wyłonionego przez Gminę w drodze prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego.

2. Wykonawca po otrzymaniu wykazu wniosków ustali harmonogram realizacji prac

dostosowując go do terminów zaproponowanych przez właścicieli posesji.

§5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty:

1. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanów

2. na stronie intemetowej Gminy Pacanów

 

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

 

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Wiesław SkopPowrót