Podatki, zwrot podatku akcyzowegoDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-01-10 14:20:12

 

 

>> DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.

>> DT-1A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r. <<

 

I. Rodzaj sprawy

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

Sprawę załatwia
- Referat Księgowości
- parter, pokój nr 9
- tel 41/ 376 54 03 wew. 30

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
2. Oryginały faktur VAT lub ich kopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Informacje na temat opłat
Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami oraz decyzja o przyznaniu zwrotu podatku nie podlegają opłacie skarbowej.

Forma załatwienia
1. Decyzja administracyjna rozstrzygająca w sprawie zwrotu podatku.
2. Przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy lub wypłacenie w kasie.

Przewidywany termin załatwienia
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.    
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 Powrót