Podatek od nieruchomościDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-01-03 11:54:29

   UCHWAŁA Nr  LIV/244/09

           Rady Gminy Pacanów       

z dnia 09 grudnia 2009 roku

w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Dz.U.Nr 93,poz.585, Nr 116, poz.730 i Nr 223 ,poz.1463 oraz z 2009 r Nr 56, poz.458 Rada Gminy Pacanów uchwala  się co następuje:

     § 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pacamów;          

1)od gruntów:

a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania       w ewidencji gruntów i budynków -   0,60  zł od 1 m² powierzchni;

b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90 zł  od 1 ha  

c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,17 zł od 1 m² powierzchni, 

- niesklasyfikowanych, zabudowanych, będących w posiadaniu osób fizycznych nie posiadających gospodarstw rolnych, dla których stawka wynosi  - 0,02 zł od 1 m² powierzchni.

    2) od budynków lub ich części:

a)mieszkalnych -  0,32 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  16,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym      materiałem siewnym –  7,52 zł.od 1 m² powierzchni użytkowej;

 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych-  4,01 zł za 1 m² powierzchni użytkowej ;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku   publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3)od budowli – 2% ich wartości określonej na podsatwie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/161/08 Rady Gminy Pacanów z dnia 04 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

    § 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego  i obowiązuje od 01 stycznia 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jan Nowicki

  


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 Powrót