Zarządzenie Nr 6/03 z dnia 27.01.2003r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 6/2003
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 27 stycznia 2003 roku


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli.


Na podstawie art. 36a ust. 1,2,3, 8, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r., Nr 67, póz. 329 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)Wójt Gminy Pacanów zarządza co następuje:


§1


Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektorów Szkół Podstawowych w Zborówku, Oblekoniu oraz Dyrektorów Przedszkoli w Pacanowie i Wójczy

§2


Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Pacanów.


§3


Komisja działa zgodnie z regulaminem prac komisji, który zostanie określony odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Pacanów.

§4


Informację o ogłoszeniu konkursu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pacanów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

§5


Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Wójt Gminy
mgr inż. Henryk Kwas

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1175

Wprowadził(a) do systemu: Katarzyna Wojtyś, data: 2006-07-19 13:35:51
Opublikował(a): Katarzyna Wojtyś, data publikacji: 2007-03-27 11:59:14
Ostatnia zmiana: Katarzyna Wojtyś, data: 2007-03-27 11:59:14
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony