Zawiadomienie ROŚ.6220.19.2017

2018-05-28 12:40:16 Ogłoszenia

Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa

Pacanów, 23.05.2018r

Znak: ROŚ.6220.19.2017 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

       Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 23.05.2018r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego Budowa obiektu restauracyjno-hotelowego oraz łowiska komercyjnego w celu dywersyfikacji dochodów gospodarstwa” na działkach o nr ewid. 385/1, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 obręb 0018 Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie, realizowanego przez Inwestora Gospodarstwo Rybackie „Wójcza” Sp. z o.o., Biechów 80, 28-133 Pacanów działającego przez Pełnomocnika Jerzy Gryc, TEAM S.C., ul. Wojska Polskiego 18A, 28-100 Busko-Zdrój.

W związku z powyższym informuje się że, w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie w pok. nr 110
w godzinach 700-1500  można zapoznać się z :

-        postanowieniem ROŚ.6220.19.2017 z dnia 23.05.2018r

-        opinią sanitarna z dnia 03.01.2018r znak: SE.V-4470/1/18  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju

-        opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WOO-II.4240.304.2017.PW.3 z dn. 19.03.2018r.,

-        opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak: KR.ZZO.4.436.10.2018.MP/1949 z dnia 25.04.2018r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Słupia.

 Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: