Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Pacanów

2018-04-30 13:36:26 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr 59/2018 
Wójta  Gminy  Pacanów 

 z  dnia   30  kwietnia  2018r


w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego

 

                                                          Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2018r  poz. 1875  z  późniejszymi  zmianami/ i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity  Dz. U. z 2018r  poz. Nr  121 z  póżniejszymi  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXXVIII/185/2017  Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  3  lutego  2017 r w  sprawie  wyrażenia   zgody   na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w  Kępie  Lubawskiej  w  formie przetargu  nieograniczonego

 

§1

 

Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego   nieruchomość zabudowaną wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 

§2

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni   na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie, w  prasie  lokalnej,  zwyczajowo  przyjęte,na  stronach  internetowych  Urzędu  Gminy.

 

§3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

 


                                                Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 59/2018 Wójta Gminy w Pacanowie z dnia 30 kwietnia 2018r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu  nieograniczonego

 

 

W Y K A Z

 

nieruchomość zabudowana  położona  w  Kępie  Lubawskiej przeznaczona  do sprzedaży

 

Nieruchomość

1.Działka  nr  232 własność  na  podstawie Aktu  Notarialnego  Nr 3062/2016

2.Powierzchnia  gruntu   0.5800 ha

3. Nieruchomość  rolna  położona  w  Kępie  Lubawskiej

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji   gruntów   działka  jest  zabudowana

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

6.  Cena   wywoławcza  nieruchomości         28000.00

    Wartość nieruchomości  według wyceny      27100,00

7.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -   nie  dotyczy.

8.Wysokość opłat z tytułu  użytkowania, najmu,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

9. Terminy  wnoszenia opłat  -  nie dotyczy

10. Zasady aktualizacji opłat  -  nie dotyczy.

11. Nieruchomość do sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

12. Termin do złożenia wniosku  przez  osoby,  którym przysługuje pierwszeństwo

W  nabyciu nieruchomości  upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

 

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni od  30 kwietnia 2018r do 21 maja 2018r.

 

Zobacz również: