Powołanie Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Pacanowie

2018-04-19 14:13:29 Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Pacanów z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Pacanowie


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2017 r. poz.1875, z późn. zm.), art. 41 e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.), oraz uchwały Nr XI/54/15 Rady Gminy Pacanów z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie trybu powoływania członków Gminnej rady Pożytku Publicznego, zarządza co następuje:

                                                               §1

Powołuje Gminną Radę Pożytku Publicznego, zwaną dalej Radą w następującym składzie:

1.      Dwóch przedstawicieli Rady Gminy Pacanów

1)      Komasara Henryka

2)      Bonar Cecylia

2.      Dwóch przedstawicieli  Wójta Gminy Pacanów

1)      Zdziebko Kazimierz

2)      Pitkiewicz Anna

3.      Pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych

1)      Mierzwa Małgorzata – Stowarzyszenie ,, Z nami Lepiej”

2)      Wiktorowicz Jolanta – Stowarzyszenie Miłośników Gminy Pacanów

3)      Duda Feliksa – Stowarzyszenie  ,,Diamenty Powiśla”

4)      Szcześniak Barbara – Stowarzyszenie ,,KGW Nadwiślanki”

5)      Nalepa Olga – Stowarzyszenie Warszawka

                                                      §2

Upoważnia się Sekretarza Gminy do zwołania pierwszego posiedzenia Rady w terminie do 17 maja 2018 roku.

                                                                 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 Wójt Gminy Pacanów

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: