Obwieszczenie ROŚ.6220.16.2017

2017-12-29 11:04:54 Ogłoszenia

Poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Znak:ROŚ.6220.16. 2017

Pacanów, 29.12.2017r. 

OBWIESZCZENIE 

           Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017.poz.1405 z późn. zm.), i art. 49 ustawy z dnia 14czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz.1257 ze zm.) Wójt Gminy w Pacanowie

  zawiadamia,

że w dniu 29.12.2017r. na wniosek Inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce działającego za pośrednictwem pełnomocnika Andrzeja Meta CONTEK PROJEKT ul. Warszawska 6/9, 25-306 Kielce, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy cytowanej na wstępnie jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 49 KPA §  1.  Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§  2.  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w godzinach od 7.00 – 15.00, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, Urzędu Gminy w Nowym Korczynie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie i Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Pacanów, Słupia, Grotniki Małe, Grotniki Duże.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: