Obwieszczenie ROŚ.6220.13. 2017

2017-09-20 12:28:54 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji administracyjnej

Znak: ROŚ.6220.13. 2017

Pacanów, 2017.09.20.

 

OBWIESZCZENIE

 

           Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017, poz. 1405 z późn. zm.) i art.10§ 1 ustawy z dnia 14czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz.1257 ze zm.)

  

Zawiadamiam

 

że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:   budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999kWp na działkach o nr ewid. 251, 252 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów ,powiat buski województwo świętokrzyskie  po przeanalizowaniu zebranych materiałów, wydano

            

                        decyzję z dnia 20.09.2017r. znak: ROŚ.6220.13.2017

 

      Z treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w pokoju 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w godzinach od 7.00 – 15.00, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

     Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt.52 lit.a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz.U.2016, poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

       

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15 , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Żabiec. 

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: