Zawiadomienie ROŚ.6220.3.A.2017

2017-09-15 13:47:12 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działce o nr ewid. gr. 92/3 obręb 0004 Grabowica , gmina Pacanów, powiat Buski, woj. Świętokrzyskie,

Znak:ROŚ.6220.3.A.2017

Pacanów, 2017.09.15.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z   art. 10 §1 i art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz.U.2017,poz.1257)

Wójt Gminy Pacanów zawiadamia

 że w związku   prowadzonym na wniosek  Inwestora MG Speer Sp. z o.o. ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów działającego za pośrednictwem  pełnomocnika P. Dagmary Lubaszka, P. Urszuli Pacewicz ,Moniki Drożdż ,ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa   postępowaniem  administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia  polegającego   na budowie farmy fotowoltaicznej  o  mocy do 999 kWp na działce o nr ewid. gr.92/3  obręb 0004 Grabowica , gmina Pacanów, powiat Buski, woj. Świętokrzyskie, można zapoznać się z niżej wymienionymi  opiniami i postanowieniem  a także możliwość wypowiedzenia się  co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i uwag,  w pokoju Nr 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 , w godz.700 do 1500 .

- z opinią  sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju   SE.V-4470/45/17 z dnia 28.08 .2017r.

- z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach WOO-II.4240.158.2017.AS.1 z dnia 11.09.2017r. 

-postanowieniem Wójta Gminy Pacanów  znak:ROŚ.6220.3.A.2017 z dnia 15.09.2017.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15  oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie  Grabowica.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: