Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2017

2017-03-01 13:19:00 Ogłoszenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów gmina Pacanów

Znak:ROŚ.6220.1.2017                                                    Pacanów, 02. 27.2017

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 123, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016r.,poz.23)  w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r.,poz.353) w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek  Gminy Pacanów reprezentowanej przez pełnomocnika P. Konrada Rachuna  WOSAN Usługi Projektowe ,ul.Karbońska 5/10, 25-640 Kielce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa  kanalizacji sanitarnej  w miejscowości  Chrzanów gmina Pacanów” , powiat buski, województwo świętokrzyskie

Wójt Gminy Pacanów zawiadamia

- o wydaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju opinii SE.V-4470/7/17 z dnia 30 stycznia 2017r.(wpł. do UG 06.02.2017r.), iż nie widzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi dla w/w  przedsięwzięcia. 

- o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska opinii WOO-II.4240.10.2017.MGN.4. z dnia 14.02.2017r.   że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.  

- o wydaniu przez Wójta Gminy Pacanów w dniu 27.02.2017r. Znak: ROŚ.6220.1.2017 postanowienia stwierdzającego o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa  kanalizacji sanitarnej  w miejscowości  Chrzanów gmina Pacanów” , powiat buski, województwo świętokrzyskie

Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia 
tj. w sołectwie   Chrzanów i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Pacanów.     

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu ww. postanowienia uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postępowania.

Z dokumentacją  oraz pełną treścią ww. opini i postanowieniem  tut. organu strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Pacanów ul. Rynek 15 ,I piętro, pokój Nr 110,  w godzinach 700– 15 00

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: