Obwieszczenie IGPM.6733.3.2016

2016-11-23 11:15:53 Ogłoszenia

1.Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN o napięciu znamionowym 15kV, 2.Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV, 3.Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV,

Pacanów, dnia 23.11.2016 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.3.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.11.2016 r. Wójt Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 2.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

1.       Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN o napięciu znamionowym 15kV,

2.       Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV,

3.       Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV,

na nieruchomości położonej w obrębie 0001 Biechów, jednostka Pacanów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1190/16, oraz nieruchomości położonej w obrębie 0021 Wójcza, jednostka Pacanów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 491/2, gmina Pacanów.

Inwestor: EKO-BIOMASA Sp. z o.o., Biechów 27, 28-133 Pacanów

reprezentowana przez: Pan Mariusz Dudek, Pan Łukasz Jawor

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami).

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: