Uchwała nr XXXIII/156/16

2016-11-17 14:00:33 Ogłoszenia

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pacanów

Uchwała Nr XXXIII/156/16

Rady Gminy Pacanów

z  dnia 3 listopada 2016 r.

 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pacanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 8 ust. 1, art. 11 ust. 1-4ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Rada Gminy w Pacanowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyznacza  się  obszar  zdegradowany  i  obszar  rewitalizacji  na  terenie  Gminy  Pacanów   w granicach określonych w załącznikach nr 1-20 niniejszej uchwały.

§ 2

Na terenie Gminy Pacanów wyznacza się obszar zdegradowany obejmujący dwadzieścia obszarów, zgodnie z załącznikami nr 1-20 do niniejszej uchwały:

·         Pacanów II (prawy)

·         Biechów,

·         Chrzanów,

·         Karsy Małe,

·         Komorów,

·         Kółko Żabieckie

·         Książnice,

·         Kwasów,

·         Niegosławice,

·         Pacanów I (lewy),

·         Podwale,

·         Rataje Karskie,

·         Rataje Słupskie,

·         Słupia,

·         Sroczków,

·         Trzebica,

·         Wójcza,

·         Wójeczka,

·         Zborówek,

·         Żabiec.


§ 3

Na terenie Gminy Pacanów wyznacza się obszar rewitalizacji obejmujący osiem podobszarów, zgodnie z załącznikami nr 1-8 do niniejszej uchwały:

·           Chrzanów,

·           Kwasów,

·           Niegosławice,

·           Pacanów II (prawy),

·           Podwale,

·           Słupia,

·           Wójcza,

·           Zborówek.

 

 

§ 4

 

Potwierdzenie spełnienia przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia wskazanych w art. 9 i 10 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji określają załączniki w postaci map w skali 1:5000.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Zobacz również: