Obwieszczenie IGPM.6733.4.2016

2016-11-04 14:11:33 Ogłoszenia

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania, obejmującego; urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altanę, oraz niezbędne elementy małej architektury.

Pacanów, dnia 04.11.2016 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.4.2016 

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), podaje się do publicznej wiadomości, że został sporządzony projekt decyzji dla wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania, obejmującego; urządzenie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altanę, oraz niezbędne elementy małej architektury.

na części nieruchomości położonej w obrębie 0018 Słupia, jednostka Pacanów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 266, gmina Pacanów.

Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna, Słupia 42, 28-133 Pacanów

reprezentowana przez: Pan Grzegorz Szymaszek – Prezes OSP Słupia

Zgodnie z art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), Urząd Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji do; 1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kopernika 2, 4/w zakresie obszaru przyległego do drogi gminnej – Wójt Gminy Pacanów.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w powyżej sprawie zostały zebrane materiały.

Strony, osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami (w tym postanowieniami uzgadniającymi decyzję) w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów - Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pok. nr 207, 208 w godzinach 7.00-15.00 (poniedziałek-piątek) w terminie 14 dni od daty opublikowania obwieszczenia.

 

Wójt Gminy

Mgr Wiesław Skop

Zobacz również: