OGŁOSZENIE O NABORZE

2016-09-30 14:02:55 Ogłoszenie o naborze

nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki śmieciowej i ochrony zwierząt

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

     Wójt Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. gospodarki śmieciowej i ochrony zwierząt w Referacie Komunalnym w Urzędzie Gminy Pacanów w wymiarze  1 etat.

 

 

   Nazwa i adres jednostki

   Urząd Gminy Pacanów
   ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
   tel. 41 376 54 03, e-mail:ug@pacanow.pl

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego

    Podinspektor ds. gospodarki śmieciowej i ochrony zwierząt

 

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

 1. Wymagania niezbędne:

   1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) wykształcenie wyższe o kierunku administracja publiczna,

7) co najmniej dwuletni  staż pracy, preferowany staż w administracji publicznej.

  2. Wymagania dodatkowe:

      1) znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy, w szczególności

          przepisów: ustawy o odpadach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie zwierząt, kodeks postępowania administracyjnego,    
      2) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

      3) biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych (edytor tekstów, 
           arkusz kalkulacyjny),

 

III. Zakres wykonywanych zadań:

1.      Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej.

2.      Wykonywanie zadań kontrolnych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz wynikających z nich postępowań administracyjnych.

3.      Prowadzenie rejestru przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz związanych z tym postępowań administracyjnych.

4.      Prowadzenie postępowań administracyjnych  i rejestrów związanych z działalnością regulowaną.

5.      Zapobieganie bezdomności zwierząt

6.       Koordynacja i współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa w w/w zakresie.

7.       Doradztwo i oświata rolnicza. Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa.  

8.      Nadzór nad miejscami pamięci narodowej.

9.      Opracowanie sprawozdań, informacji dotyczących realizowanych zadań.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1) stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku Urzędu Gminy Pacanów,

2)  praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy,

3)  czas pracy: 1 etat  - 40 godz. tygodniowo.

 

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

     W miesiącu sierpień 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

      w Urzędzie Gminy Pacanów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
      i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

       1)  życiorys (CV),

2)  list motywacyjny,

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie i  staż pracy,

4)   kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)   kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach,  

6)      kserokopia dowodu osobistego,                            

7)      oświadczenie o stanie zdrowia,

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych

      w ofercie pracy do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
      o ochronie danych osobowych / tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.1182 z późn. zm. /.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem:
"Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. gospodarki śmieciowej i ochrony zwierząt w Urzędzie Gminy Pacanów" w sekretariacie Urzędu Gminy Pacanów lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28–133 Pacanów w terminie do dnia  11 października 2016r.
do godz. 15.00

Dokumenty, które wpłyną  po wyżej wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów.

 

 

WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: