ZARZĄDZENIE nr 110/2016

2016-09-21 14:24:24 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr 110/2016

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia   21  września  2016r 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego

Na  podstawie art.30  ust.2 ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym  /jt.Dz. U z  2015 r.  poz. 1515  z  późniejszymi  zmianami/  i  art. 35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r. o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity z   Dz. U z 2015 r.  poz.1774  / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr XXI/110/16  Rady  Gminy  w  Pacanowie   z  dnia  5  lutego  2016  roku  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w  Karsach  Dolnych, Trzebicy, Słupi,  Kwasowie  w  formie  przetargu nieograniczonego

§1

Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  grunt  rolny (łąkę) wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz,  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie w BIP, w  prasie  lokalnej,  zwyczajowo  przyjęte.

§3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr  110/2016

Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia  21  września  2016 r. w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonych  do sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

W Y K A Z

Nieruchomości  rolnej  (łąki) położonej  w  Woli  Biechowskiej  przeznaczonej   do   sprzedaży

Nieruchomość

1.Działka  nr  2004/3  własność  na  podstawie   D.IN.IV.7510.65.2014. WS 

2.Powierzchnia  1.0004 ha. Nieruchomość   rolna  (łąka) położona w Woli Biechowskiej

4. Brak planu - według  oznaczenia  w  ewidencji  gruntów działka  zapisana  jako  teren  łąk

5.Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

6.Cena  wywoławcza nieruchomości  12200.00zł

     Wartość  nieruchomości według  operatu   wyceny  11850,00     

 7. Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie

      dotyczy.

 8.Wysokość  opłat  z  tytułu  użytkowania, najmu, dzierżawy  -  nie  dotyczy

 9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11. Nieruchomość  do  sprzedania w  trybie  przetargu  nieograniczonego

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wykaz  podlega  wywieszeniu  na  okres  21 dni  od  21 września  2016r do  12 października  2016 r.

Zobacz również: