Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich

2016-09-16 14:09:12 Ogłoszenie o naborze

podinspektora ds. obywatelskich w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Pacanów w wymiarze ½ etatu.

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Wójt Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. obywatelskich w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Pacanów w wymiarze  ½ etatu.

 

 

   Nazwa i adres jednostki

   Urząd Gminy Pacanów
   ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
   tel. 41 376 54 03, e-mail:ug@pacanow.pl

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego

    Podinspektor ds. obywatelskich

 

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

 1. Wymagania niezbędne:

   1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) wykształcenie wyższe o kierunku administracja publiczna,

7) co najmniej trzyletni staż pracy, preferowany staż w administracji publicznej.

  2. Wymagania dodatkowe:

      1) znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy, w szczególności:

          przepisów: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy
          o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,   

      2) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

      3) biegła znajomość obsługi komputera, programów biurowych (edytor tekstów,  arkusz kalkulacyjny),

 

III. Zakres wykonywanych zadań:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

      2. Współpraca ze stowarzyszeniami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

      3. Pomoc stowarzyszeniom, innym organizacjom pozarządowym, jednostkom organizacyjnym gminy w przygotowywaniu wniosków o fundusze krajowe i unijne.

      4. Nadzór i koordynowanie prac dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Pacanów i Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów.

      5. Nadzór nad działalnością świetlic wiejskich i środowiskowych.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1) stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w budynku Urzędu Gminy Pacanów,

2)  praca przy komputerze wyposażonym w monitor ekranowy,

3)  czas pracy: 1/2 etatu  - 20 godz. tygodniowo.

 

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

     W miesiącu sierpień 2016r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Pacanów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

       1)  życiorys (CV),

2)  list motywacyjny,

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie i  staż pracy,

4)   kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)   kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach,  

6)      kserokopia dowodu osobistego,                           

7)      oświadczenie o stanie zdrowia,

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz.1182 z późn. zm. /.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy Pacanów" w sekretariacie Urzędu Gminy Pacanów lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28–133 Pacanów w terminie do dnia  26 września 2016r.
do godz. 15.00

Dokumenty, które wpłyną  po wyżej wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów.


Wójt Gminy Pacanów

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: