ZARZĄDZENIE nr 51/2016

2016-05-16 12:50:10 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 ZARZĄDZENIE  nr  51 /2016

 Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia    16  maj  2016r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  dzierżawy

  Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  / Dz. U  z  2016r  poz.446 /  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /Dz. U. z 2015r  poz. 1774  z  późniejszymi zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr XXI/111/16 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia 5  lutego  2016r w  sprawie   określania  zasad  nabycia, zbycia  i  obciążania   nieruchomości  gruntowych  oraz  wydzierżawiania  i  najmu  na  okres  dłuższy  niż  trzy  lata.

                                              §1

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  rolną  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                               §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie ,Bip, w  lokalnej  prasie ,zwyczajowo  przyjęte

                                                §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr   51/2016 

Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  16  maj    2016 r   

w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do

wydzierżawienia  w trybie bez  przetargowym na okres  3 lat


                                               W  Y  K  A  Z

1.Działka  nr   1102

2.Własność  -  Akt.  Notarialny  Nr 12208/2008 ujawniona  w Księdze  Wieczystej   KI1B/00066072                           

3.Powierzchnia   -  0.30  ha

4.Położenie   obręb  -  Wójeczka         

5.  Przeznaczenie  - brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów  zapisana  jako  teren   rolny

6/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  rocznie   -   102 kg pszenicy

Stawka  czynszu dzierżawnego gruntu będzie  waloryzowana  corocznie jako  sumę  czynszu należnego wyrażoną  w  równowartości  pieniężnej  odpowiedniej  ilości pszenicy przyjmując  do  przeliczeń  średnią  krajową  cenę  skupu  pszenicy  na  podstawie  obwieszczeń  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego

  1. Termin  zagospodarowania  nieruchomości  -  nie  dotyczy
  2. Wysokość  stawek procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego-  nie  dotyczy
  3. Zasady  aktualizacji  opłat   - nie  dotyczy
  4. Działka oddana  w  dzierżawę  na   3  lata
  5. Czynsz  płatny  raz  do  roku   do  15  września 

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  16  maja  2016r   do  4  czerwca  2016r

Zobacz również: