ZARZĄDZENIE nr 20/2016

2016-02-12 14:43:05 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  / Dz. U  z  2015r  poz.1515  z   póżniejszymi  zmianami/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /Dz. U. z 2015r  poz. 1774  z  późniejszymi zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XIX/96/15 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  29  grudnia 2015r w  sprawie wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  na  okres 5 lat    w  trybie  bezprzetargowym  działki nr  881  o  pow.0.20 ha  stanowiącej  własność  Gminy  Pacanów   położonej  w  Komorowie

                                              §1

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  rolną  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                               §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie ,Bip, w  lokalnej  prasie ,zwyczajowo  przyjęte

                                                §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr   20 /2016 

Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  12  luty  2016 r   w         

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do                                                      

wydzierżawienia  w trybie bez    przetargowym na okres 5 lat


                                               W  Y  K  A  Z

1.Działki  nr  881

2.Własność  -  Decyzja  Wojewody  Świętokrzyskiego  WZG-3108-164/2000    ujawniona  w Księdze  Wieczystej  Nr 141888                           

3.Powierzchnia   -  0,1990ha

4.Położenie   w  Komorowie         

5.  Przeznaczenie  - brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów  zapisana  jako  teren   rolny

6/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  rocznie   -   27 kg pszenicy

Stawka  czynszu dzierżawnego gruntu będzie  waloryzowana  corocznie jako  sumę  czynszu należnego wyrażoną  w  równowartości  pieniężnej  odpowiedniej  ilości pszenicy przyjmując  do  przeliczeń  średnią  krajową  cenę  skupu  pszenicy  na  podstawie  obwieszczeń  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego

  1. Termin  zagospodarowania  nieruchomości  -  nie  dotyczy
  2. Wysokość  stawek procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego-  nie  dotyczy
  3. Zasady  aktualizacji  opłat   - nie  dotyczy
  4. Działka oddana  w  dzierżawę  na   5  lat
  5. Czynsz  płatny  raz  do  roku   do  15  września 

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  12  luty  2016r   do  4  marca   2016

Zobacz również: