ZARZĄDZENIE nr 17/2016

2016-02-12 10:15:25 Ogłoszenia

Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 luty 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r  o samorządzie  gminnym / Dz. U z 2015r  poz .1515 z  późniejszymi  zmianami/ i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /Dz. U. z  2015r . poz. 1774 z  późniejszymi  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXI/108/2016 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia   5  lutego  2016r w  sprawie wyrażenia  zgody  na  najem  na  okres  5  lat  w  trybie  bez przetargowym  lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Gminy  Pacanów  położonego   w  Pacanowie   przy  ulicy  Dr. Antoniego  Gałązki  Nr  11  w  Pacanowie  i  w wykonaniu  Uchwały  Rady  Gminy  Nr  XLIX/236/2006 z  dnia   30  czerwca  2006 r w  sprawie  ustalenia  stawek  czynszu  najmu  lokali  użytkowych  na  terenie  Gminy  Pacanów  i  uchwały  Nr  LII/235/2009  Rady  Gminy  Pacanów   z  dnia 28 X  2009r  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Rady Gminy  Pacanów  Nr  XLIX/236/2006  z  dnia  30  czerwca  2006 ,, w  sprawie  ustalenia  stawek  czynszu  najmu  lokali  użytkowych  na  terenie  Gminy  Pacanów’’

                                                   §1

Przeznacza  się  do  najmu  lokal  użytkowy  ( gabinet  stomatologiczny ) wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                                   §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie w  Bip ,  w  prasie  lokalnej, zwyczajowo  przyjęte

                                                      §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr  17 /Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia  12  luty  2016 r w sprawie lokalu  użytkowego (gabinetu  dentystycznego ) w  budynku  Niepublicznego  Ośrodka  Zdrowia  w Pacanowie przeznaczonego do  najmu

W Y K A Z

1/. Działka  nr  1315/2

2/. Własność  ujawniona   w  KW  55357

3/. Powierzchnia  lokalu  użytkowego  do  najmu  wynosi  18.13 m 2

4/. Położenie  w   Pacanowie

5/Wysokość  czynszu  za  najem  lokalu  użytkowego  miesięcznie 5,0 zł  plus VAT za 1m kw.  Czynsz  płatny  do  10 danego  miesiąca  z góry

6/.  Przeznaczenie  - brak  planu  -  w  ewidencji  gruntów  zapisana jako  teren  zabudowany

7/ Termin  zagospodarowania    nieruchomości   -  nie  dotyczy.

8/Wysokość  stawek procentowych opłat z  tytułu  użytkowania  wieczystego -  nie  dotyczy.

9//Wysokość  opłat  z  tytułu  najmu  - 90,65zł  plus  Vat

10/ Zasady  aktualizacji  opłat  nie  dotyczy.

11/ Lokal  do  oddania  w  najem  na  okres  5  lat

......................................................................................................................................... 

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od  12  luty  2016r   do  4  marca 

2016r

Zobacz również: