Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2015

2015-06-24 07:25:30 Ogłoszenia

Budowa na terenie Gminy Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 22,4MW wraz z punktami zasilania siecią kablową o napięciu 30kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych

Znak: ROŚ.6620.5.2015.                                                                     Pacanów, 2015.06.18.


OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  PACANÓW

    o wydanym postanowieniu w sprawie dopuszczenia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  Rolników Indywidualnych Solidarność  Międzygminnej Organizacji Związkowej  z siedzibą w Stopnicy   do postępowania administracyjnego przedsięwzięcia  pn. ,,Budowa na terenie Gminy Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 22,4MW wraz z punktami zasilania siecią kablową o napięciu 30kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych „  

     Na  podstawie  art. 49  ustawy  z dnia  14 czerwca  1960r.  Kodeks  postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013r.,poz.267 z późn. zm.)

                                                                   z a w i a d a m i a m

                                                  strony postępowania

że na podstawie art.31§ 1 pkt.2 oraz § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013r.poz.267 z późn.zm.)  w dniu 18 czerwca 2015r. Wójt Gminy Pacanów  wydał postanowienie w  sprawie dopuszczenia Niezależny Samorządny Związek Zawodowy  Rolników Indywidualnych Solidarność  Międzygminnej Organizacji Związkowej  z siedzibą w Stopnicy  do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym przedsięwzięcia pn. ,,Budowa na terenie Gminy Pacanów elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 22,4MW wraz z punktami zasilania siecią kablową o napięciu 30kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych”, realizowanego w obrębach: Biechów, Wójcza, Wójeczka, Kwasów, Pacanów, Chrzanów, Gmina Pacanów, powiat. Buski ,woj. Świętokrzyskie.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszone na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, na tablicy ogłoszeń w sołectwach:  Biechów, Wójcza, Wójeczka, Chrzanów, Kwasów, Pacanów, Gm. Pacanów, obręb Borek, Mariampol, Suchowola, Szczeglin, Klępie Górne  Gm. Stopnica oraz  obręb  Piestrzec Gm. Solec - Zdrój.                                                                        

       Z pełną treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 , I piętro, pokój 110,  w godzinach od 7 00– 1500 oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów.

       Jednocześnie   informuję, że zgodnie z art.49Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013r.poz.267 z późn.zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane  po upływie 14dni  od  ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. 


Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: