Zarządzenie Nr 131/14

2014-09-02 10:48:58 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia pod kontener z odzieżą używaną w trybie bez przetargowym na okres 3 lat

ZARZĄDZENIE  nr  131  /2014

 

Wójta  Gminy  Pacanów

 z  dnia   2 września 2014r

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej do  dzierżawy

 

 

     Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  / j.t z  2013r  poz. 594/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity z 2014r poz. 518/ oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXIX/158/2005 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  28  stycznia  2005r w  sprawie  określania  zasad  nabycia , zbycia  i  obciążania  nieruchomości  gruntowych  oraz  wydzierżawiania  i  najmu  na  okres  dłuższy niż  trzy  lata  i  w  wykonaniu 

                                              §1

 

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  drogową   wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 

                                               §2

 

Wykaz o którym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie.

 

                                                §3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr   131 /2014                      

Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  2  września  2014r  w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do   wydzierżawienia  pod  kontener  z  odzieżą  używaną  w trybie bez przetargowym na okres 3 lat

                                                          

 

 

 

W  Y  K  A  Z


nieruchomości   drogowej  położonej w   Pacanowie 

Nieruchomość;

1.Część  działki  nr  1967/1

2.Własność  Gminy  Pacanów  -DIG.IN.7723-51-10/10  WS

3.Powierzchnia  dzierżawy   - 1,31m²                                                                    4.Nieruchomość   drogowa  położona  w  Pacanowie

5.Brak  planu  -  w  ewidencji  gruntów  zapisana  jako    droga

6/ Termin  zagospodarowania    nieruchomości   -  nie  dotyczy

7/Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  pod  kontenerem  rocznie  147,60 zł  brutto.

8/Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania  wieczystego - nie dotyczy.

9./ Zasady  aktualizacji  opłat  nie  dotyczy.

10/ Grunt  do  oddania  w  dzierżawę  na  okres  3  lat

11/.  Cena  nieruchomości    nie  dotyczy                    

12.Wysokość  stawek procentowych opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  -  nie  dotyczy.

13/. Terminy  wnoszenia  opłat  -  raz  w  roku  do  30  października

14/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego - nie dotyczy

15/. Termin  do  złożenia  wniosku  przez  osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  2  września  2014r  do 23  września  2014r

 

 

                                          

Zobacz również: