Zarządzenie Nr 94/14

2014-07-11 12:03:43 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr  94/2014

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia  11 lipca  2014

 

w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

     Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2013r  poz. 594/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity z 2014r  poz. 518  / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  LIII/331/2014  Rady  Gminy  w  Pacanowie  z   30  czerwca  2014 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonych  Biechowie ,  Podwalu, Grabowicy.

 

 §1

 

Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  grunt  rolny wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia.

 §2

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.

                           

§3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

                                  Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr  94/2014

             Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia   11   lipca  2014

             w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonej  do

             sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

 

 

 W Y K A Z

 

nieruchomości   rolnej  położonej  w  Biechowie  przeznaczonej   do   sprzedaży

 

Nieruchomość

1.Działka  nr    1531 własność  na  podstawie  KWKI1B/00063281/9 

2.Powierzchnia  gruntu  1,7254 ha. Nieruchomość   rolna  położona  w  Biechowie

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji  gruntów  działka  zapisana  jako  teren   rolny

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

 6.  Cena  wywoławcza nieruchomości     29150,0

 Wartość operatowa     nieruchomości      28850

    

7.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie

      dotyczy.

 8.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11/ Nieruchomość  do  sprzedania w  trybie  przetargu  nieograniczonego

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

W  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

 

    

Wykaz  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  od 11 lipca  do 1  sierpnia   2014 r

   

 

 

Zobacz również: