Zarządzenie Nr 71/2013

2013-06-28 13:53:08 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr  71 /2013

                                Wójta  Gminy  Pacanów

                                z  dnia   28  czerwca  2013r

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej

do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego

 

 

                          Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r 

o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2013r  poz.594/ i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity z 2010r  Dz. U. Nr 102. poz. 651  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXXIX/248/2013   Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  12 czerwca 2013r w  sprawie  wyrażenia   zgody   na  sprzedaż  nieruchomości  położonych w  Sroczkowie, Karsach  Dolnych,Ratajach  Słupskich,  Pacanowie

 

                                              §1

 

                       Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego   nieruchomość  zabudowaną   fundamentem wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 

                                               §2

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni   na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie.

 

                                                §3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr  71 /2013

             Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia  28  czerwca  2013 w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonej  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

 

 

                                                       W Y K A Z

 

nieruchomość  rolna  położona  w  Sroczkowie  przeznaczona   do   sprzedaży

 

Nieruchomość

 

1.Działka  nr  713  własność  na  podstawie  D.GG.V-7510.38.2011  

  

2.Powierzchnia  gruntu   0,10 ha

 

3. Nieruchomość  zabudowana  fundamentem  położona  w  Sroczkowie

 

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji   gruntów   działka  jest    niezabudowana

   

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

 

 6.  Cena  nieruchomości                                      2297.4 

                          Wycena                                         600,0

       Wartość  rynkowa  prawa  nieruchomości     1380,0

        Plus  podatek  VAT                                         317.4

7.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -                                      nie  dotyczy.

 8.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

W  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

 

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od    28  czerwca   2013  do    19  lipca   2013r.

 

 

 

                                          

 

   

Zobacz również: