Strona główna BIP
Urząd Gminy Pacanów - Biuletyn Informacji Publicznej www.pacanow.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Urząd Gminy

Organizacja Urzędu
Dane teleadresowe
Podstawa prawna działania
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków
Rejestry, ewidencje, archiwa
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Wzory dokumentów
Stan przyjmowanych spraw
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2015 r.

 Organy Władzy

Rada Gminy Pacanów
Wójt Gminy Pacanów

 Prawo Miejscowe

Statut Gminy Pacanów
Atrybuty
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Strategia Rozwoju
Plan Rozwoju Lokalnego
Ochrona Środowiska
Programy i plany
Rewitalizacja/Odnowa
Kolektory słoneczne
Utrzymanie czystości i porządku w gminie

 Majątek publiczny

Majątek
Dług publiczny
Pomoc publiczna

 Podmioty

Jednostki organizacyjne

 Jednostki pomocnicze

Sołectwa

 Ciała doradcze

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Oświadczenia majątkowe

Radni gminy
Pracownicy samorządowi
Kierownicy jednostek organizacyjnych

 Dokumenty kontroli

2004 rok
2006 rok
2007 rok
2008 rok
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2014 rok

 Informacje

Nieudostępnione w BIP
WYBORY
Projekty aktów prawnych
Linki

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Konkurs na „Prowadzenie, redagowanie oraz wydawanie gazety gminnej „Z Życia Gminy” w 2013 roku”
Na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ) Wójt Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

1.„Prowadzenie, redagowanie oraz wydawanie gazety gminnej „Z Życia Gminy” w  2013 roku” zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/179/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.09.2012 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 roku stanowi kwota 23.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).
2.Zasady przyznania dotacji: w odniesieniu do ww. zadania oferty winny być przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy Pacanów nr XVII/89/04 z dnia 25.02.2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
3.Miejsce realizacji zadania:  obszar Gminy Pacanów, możliwość nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15.
4.Termin realizacji zadania: do dnia 31 grudnia 2013 roku. Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 roku).
5.Oferty zgodnie ze wzorem określonym  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie, p. 101 lub pocztą  (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta realizacji zadania publicznego – Prowadzenie, redagowanie oraz wydawanie gazety „Z Życia Gminy” w 2013 roku” w terminie do  15 marca 2013 r.
6.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.   

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop 


Zobacz również:
Obwieszczenie IGPM.6733.1.2015 - 2015-05-13 11:15:23
Postanowienie ROŚ - 2015-04-30 07:17:01
Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2015 - 2015-04-30 07:14:19
Obwieszczenie IGPM.6733.1.2015 - 2015-04-20 08:37:18
INFORMACJA z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie losowania członków obwodowych komisji wyborczych - 2015-04-17 16:32:52
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców - 2015-04-16 14:22:57
Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2015 - 2015-04-16 13:35:35
Oferta realizacji zadania publicznego - 2015-04-15 13:22:34
Obwieszczenie IGPM.6733.1.2015 - 2015-04-03 11:25:36
Informacja GKN.6641.2.2.2015 - 2015-03-27 12:45:44

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Pacanów redaguje: Kazimierz Zdziebko
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl