Konkurs na „Prowadzenie, redagowanie oraz wydawanie gazety gminnej „Z Życia Gminy” w 2013 roku”

2013-02-22 10:53:05 Ogłoszenia

Na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ) Wójt Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

1.„Prowadzenie, redagowanie oraz wydawanie gazety gminnej „Z Życia Gminy” w  2013 roku” zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/179/12 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.09.2012 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 roku stanowi kwota 23.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).
2.Zasady przyznania dotacji: w odniesieniu do ww. zadania oferty winny być przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy Pacanów nr XVII/89/04 z dnia 25.02.2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
3.Miejsce realizacji zadania:  obszar Gminy Pacanów, możliwość nieodpłatnego użyczenia pomieszczenia budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15.
4.Termin realizacji zadania: do dnia 31 grudnia 2013 roku. Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 roku).
5.Oferty zgodnie ze wzorem określonym  w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie, p. 101 lub pocztą  (liczy się data wpływu) na adres: Urząd Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta realizacji zadania publicznego – Prowadzenie, redagowanie oraz wydawanie gazety „Z Życia Gminy” w 2013 roku” w terminie do  15 marca 2013 r.
6.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.   

Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop 

Zobacz również: