Decyzja ROŚ.6220.3.2012

2013-01-18 14:28:43 Ogłoszenia

Odmawiam ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa na terenie Gmin Solec -Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV o łącznej długości około 31,5km i mocy przesyłowej 120 MW wraz z głównym punktem zasilania GPZ 110 kV/30kV „Zborów” oraz odstępuję od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Znak: ROŚ.6220.3.2012      

Pacanów, 2013.01.11.  

 

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

  

Na podstawie art. 71 ust.1, ust. 2 pkt.2, art.75 ust.1 pkt.4, art. 80, art. 82 i 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.
nr 199 poz.1227 z późn. zm.), a także § 3 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz. U. Nr 213 poz.1397)  w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz.U. z 2000r.nr 98, poz.1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Projektowania i Usług Technicznych A i M Brzozowscy Spółka Jawna, ul. Studzienna 3, 45-045 Opole  z dn.27.02.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.
”Budowa na terenie Gmin Solec-Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej  110 kV o łącznej długości około 31,5 km i mocy przesyłowej 120 MW wraz
 z głównym punktem  zasilania GPZ 110 kV/30kV „Zborów”.

 

orzekam:

 

odmawiam ustalenia  środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa na terenie Gmin Solec -Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej  110 kV o łącznej długości około 31,5km i mocy przesyłowej 120 MW wraz z głównym punktem  zasilania GPZ 110 kV/30kV „Zborów”

 

oraz odstępuję od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

                                                           UZASADNIENIE

 

            Z wniosku Zakładu Projektowania i Usług Technicznych A i M Brzozowscy Spółka Jawna ul. Studzienna 3, 45-045 Opole zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa na terenie Gmin Solec -Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej  110 kV o łącznej długości około 31,5km i mocy przesyłowej 120 MW wraz z głównym punktem  zasilania GPZ 110 kV/30kV „Zborów”.

            Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (zwanej ustawą OOŚ, Dz. U. nr 199 poz.1227) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt.

Organem prowadzącym postępowanie jest Wójt Gminy Pacanów, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym planowane  jest przedmiotowe przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje   budowę:

- jednotorowej linii elektroenergetycznej napowietrznej 110kV o przekroju przewodów AFL 240 mm2    lub 300mm2    i  długości 31,5km na podbudowie wykonanej ze słupów  rurowo-stalowych o wysokości 24,0m relacji GPZ 110kV/220kV „Połaniec–Borki” - GPZ 110kV/30kV „Zborów” ,

- głównego punktu zasilania 110kV/30kV „Zborów” pracującego w układzie „H” z dwoma transformatorami olejowymi 110kV/30kV, każdy o mocy 60MW.                          

            Długość sieci w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

1) gmina Solec-Zdrój  - 4,0 km, 2) gmina Pacanów  - 11,2 km , 3) gmina Oleśnica  -  4,7 km,

4) gmina Łubnice   - 4,8 km, 5)gmina Połaniec - 6,8 km,  razem: 31,5 km.     

Linię elektroenergetyczną 110kV oraz GPZ 110kV/30kV zlokalizowano w następujących sołectwach: Zborów, Piestrzec – gmina Solec-Zdrój, Wójeczka, Chrzanów, Pacanów, Kwasów, Sroczków – gmina Pacanów, Oleśnica, Borzymów, Podlesie – gmina Oleśnica, Beszowa, Wilkowa, Góra, Borki, Grabowa – gmina Łubnice,  Zdzieci, Połaniec – gmina Połaniec.

          Realizowane przedsięwzięcie jest przeznaczone do:

- wyprowadzenia mocy z elektrowni wiatrowych z farm wiatrowych „Pacanów”, „Solec-Zdrój” i  „Busko-Zdrój”,

-  transformacji mocy z napięcia 30kV na napięcie 110kV,

-  przesyłu mocy z elektrowni wiatrowych do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE).

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art.59 ust.1 pkt.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie  środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz.1227 ze zm.),wymienionych
w § 3 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397),
tj. stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż 110kV, inne niż wymienione w  § 2 ust. 1 pkt.6.

            Z uwagi na dużą liczbę stron (przekraczającą 20), zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
nr 199 poz.1227 z późn. zm.), w związku z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego strony są zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach  organów administracji publicznej przez obwieszczenia. Stosowne zawiadomienia-obwieszczenia zamieszczane są w publicznie dostępnym  wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Pacanów, wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Pacanów, Urzędu Gminy Solec-Zdrój, Urzędu Gminy Oleśnica, Urzędu Gminy Łubnice i Urzędu Miasta i Gminy Połaniec oraz właściwych miejscowo sołectwach w każdej z gmin.

        Wójt Gminy Pacanów pismem  znak:ROŚ.6220.3.2012r.  z dnia  2012.03.08  wystąpił do gmin: Solec - Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec o przesłanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli taki plan został uchwalony, albo informację o jego braku dla w/w przedsięwzięcia zlokalizowanego w miejscach  realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia   z powyższych  Gmin.

Z informacji przedłożonych przez  gminy:  Pacanów, Oleśnica, Łubnice wynika,
że Gminy te nie posiadają aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast Gminy Solec-Zdrój i Urząd Miasta i Gminy Połaniec posiadają takie plany. Organ prowadzący postępowanie otrzymał wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z tych gmin dotyczących miejsca realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Zgodnie z art.64 ust.1 pkt.1, 2  ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem (ROŚ.6220.3.2012r. z dnia 2012.04.30) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju  o wydanie opinii, co do potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 2012.05.21. do tut. Urzędu wpłynęła opinia sanitarna znak: SE.V.4470/25/12 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju, dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko  w zakresie wpływu na zdrowie ludzi.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: WOO. II. 4240. 124.2012. AJP.3. z dnia 11.06.2012r. zwróciła się  do tut. Urzędu o uzupełnienie przedłożonej dokumentacji w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Pacanów z dnia 30.04.2012 znak: ROŚ.6220.3.2012 dot. wydania opinii, ponadto poproszono Inwestora o wyjaśnienie rozbieżności  a w razie potrzeby wprowadzenie stosownej korekty w karcie. 

      W międzyczasie t.j. w dniach od 22 czerwca do 2 lipca 2012r. do tut. Urzędu wpłynęły protesty od mieszkańców niżej wymienionych miejscowości, którzy sprzeciwiają się lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na działkach będących ich własnością lub w pobliżu ich zabudowań z uwagi na niekorzystne oddziaływanie linii elektroenergetycznej na życie i zdrowie oraz zmniejszenie wartości materialnej nieruchomości.

Do Wójta Gminy Pacanów w dniu 16.07.2012r. wpłynęły (pismo znak: 1246/2012
z dn.13.07.2012) -  z  Zakładu Projektowania i Usług Technicznych A i M Brzozowscy Spółka Jawna Opole, ul. Studzienna 3), dokumenty  i wyjaśnienia  w formie Aneksu nr 1 do Karty Informacyjnej dla planowanego przedsięwzięcia  polegającego na   Budowie  linii elektroenergetycznej napowietrznej  110 kV o łącznej długości około 31,5 km i mocy przesyłowej 120 MW z głównym punktem  zasilania GPZ110kV/30kV„Zborów”.
Organ prowadzący postępowanie pismem ROŚ.6220.3.2012 z dnia 2012.07.31. przesłał braki i uzupełnienia do Karty Informacyjnej powyższego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach ,ul. Szymanowskiego 6.

W dniu 27.09.2012r. do tut. Organu wpłynęła również decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak: SKO.OŚ-60/3505/124/2012 z dnia 20.09.2012r. utrzymująca w mocy zaskarżona decyzję organu I instancji - Wójta Gminy Solec-Zdrój znak: GPŚ-I.6220.2.2012 z dnia 29.06.2012r. odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie na terenie gmin: Pacanów, Solec-Zdrój i Busko-Zdrój elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 96MW wraz z punktami zasilania (PZ1-PZ14), sieci kablowej o napięciu 30kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych". Przedmiotowa linia elektroenergetyczna miała służyć do wyprowadzenia mocy z w/w farm wiatrowych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach po przeanalizowaniu wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami Postanowieniem znak: WOO.II.4240.124.2012.AJP.8 z dnia 27.09.2012r. wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na terenie gmin Solec-Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej 110kV o łącznej długości ok. 31,5km i mocy przesyłowej 120MW wraz z głównym punktem zasilania GPZ 110kV/30kV „Zborów", realizowanego przez Zakład Projektowania i Usług Technicznych, A i M Brzozowscy Sp. J. ul. Studzienna 3, 45-045 Opole, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z uwagi na zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój (Uchwała Nr XXI/96/2008 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29.08.2008r., Dz. Urzęd. Woj. Święt. Nr 219, poz.2925), miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca, część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej (Uchwała Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 czerwca 2005r., Dz. Urzęd. Woj. Święt. Nr 201, poz.2379), miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca, część II obejmująca zachodnią część miasta (Uchwała Nr XXI/118/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 kwietnia 2008r., Dz. Urzęd. Woj. Święt. Nr 137, poz.1906).

            Z przedłożonej dokumentacji wynika, że trasa planowanego przedsięwzięcia w obrębie gmin Solec-Zdrój i Połaniec  przebiega przez tereny objęte ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych  Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29.08.2008r. Dz. Urzęd. Woj. Święt. Nr 219,poz.2925, Uchwałą Nr XXXII/231/05 rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 czerwca 2005r., Dz. Urzęd. Woj. Święt. Nr 201,poz.2379,Uchwałą Nr XXI/118/08 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 kwietnia 2008r.,Dz.Urzęd.Woj.Święt.Nr 137,poz.1906.

            Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa linii napowietrznej energetycznej 110kV (wysokiego napięcia) relacji „Połaniec Borki - Zborów” wraz z GPZ kV/110kV ”Zborów”. Łączna długość linii elektroenergetycznej wynosi ok. 31,5km, planowana moc wynosi 100MW (aneks nr I do karty informacyjnej przedsięwzięcia).

           

Jak wynika z wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój, trasa przedsięwzięcia przebiega przez działki miejscowości Piestrzec i Zborów oznaczone zgodnie z powyższym wypisem symbolem R (tereny rolne) o przeznaczeniu podstawowym jako grunty orne, trwałe użytki zielone i przeznaczeniu uzupełniającym między innymi obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. Lokalizację planowanej stacji transformatorowej GPZ „Zborów”  110/30kV wskazano działkę oznaczoną w miejscowym planie  symbolem R – tereny rolne,  RM/ MN - tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, KDD – drogi dojazdowe klasy „D”. W § 37 pkt.1  ww. planu wskazano, iż elementami składowymi istniejącego, rozbudowywanego i budowanego systemu infrastruktury technicznej są: ppkt. 5) napowietrzna i kablowa sieć elektroenergetyczna średniego napięcia oraz stacje transformatorowe zasilane z krajowego systemu elektroenergetycznego, ppkt. 6) kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napięcia oraz kablowe i napowietrzne linie techniczne – nie przedstawione  na rysunku planu i nie objęte szczegółowymi ustaleniami realizacyjnymi”. Natomiast w § 38: „ pkt. 3. Stacje transformatorowe  mogą być lokalizowane w granicach planu na obszarach przeznaczonych na cele użytku publicznego oraz na obszarach o innym przeznaczeniu , pod warunkiem nie naruszenia wynikających ustaleń niniejszego planu oraz przepisów szczególnych warunków zabudowy i zagospodarowania terenu”.

            Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Połańca, część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej, trasa przedsięwzięcia przebiega przez tereny oznaczone zgodnie z w/w wypisem symbolem
R (tereny produkcji rolnej), U/P (tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów), ZR (tereny zieleni nieurządzonej). W § 8 ww. planu zamieszczono zapis:

„1) na obszarze objętym ustaleniami planu wprowadza się całkowity zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport jest wymagany oraz dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany zgodnie
z przepisami szczególnymi, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami terenów U/P, P.”

Natomiast w §14:

„3) sieci infrastruktury technicznej powinny być prowadzone przez tereny przeznaczone na cele publiczne, a w granicach obszarów zabudowanych w szczególności w pasach dróg publicznych,

„4) w przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych lub przez inne tereny publiczne dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele, po zawarciu odpowiedniej umowy pomiędzy inwestorem a właścicielem terenu”.

            Zgodnie z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca, część II obejmująca zachodnią  część miasta, trasa przedsięwzięcia została zaplanowana w obrębie wskazanych w planie terenów przebiegu linii wysokich napięć 110,220,400 kV.

 W §11 pkt.4) wskazano:

„a) przewiduje się utrzymanie ,przebudowę i rozbudowę istniejących sieci  i urządzeń energetycznych, min. lokalizację nowych stacji transformatorowych, stosownie do faktycznego zapotrzebowania na dostawy energii elektrycznej, w tym dla celów grzewczych,
a także kablowanie istniejących linii napowietrznych”.

W aneksie po analizie planów, w tym wskazanych ww. paragrafów, stwierdzono, że zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca, część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej oraz część II obejmująca zachodnią część miasta, na terenie tym możliwa jest  budowa tylko sieci niskiego i średniego napięcia, przy czym na terenie północnej części miasta Połańca istnieje  ograniczenie dla lokalizacji sieci i związanej z nimi infrastruktury do terenów oznaczonych  U/P i P.

           W uzupełnieniu Inwestor odniósł się  także do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszczyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gm. Połaniec, uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/193/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 marca 2005r. wraz z jego zmianami - uchwała nr LI/299/10 Rady Miejskiej Połańcu  z dnia 22.04.2010r. pomimo, że planowane przedsięwzięcie nie przebiega przez obszar objęty tym planem.

            Inwestor odnosząc się do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój, stwierdził, że na obszarze objętym planem możliwe jest lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej napowietrznej i kablowej średniego napięcia również nie uwidocznionej na rysunku planu lecz związanej z uzasadnionymi potrzebami obsługi terenów objętych planem lub terenów przyległych. 

W toku postępowania prowadzonego przez tut. Organ postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa na terenie gmin Połaniec, Rytwiany i Staszów linii elektroenergetycznych napowietrznych 110 kV i 220 kV o łącznej długości około 25,2 km i mocy przesyłowej 200 MW wraz
z Głównymi Punktami Zasilania GPZ
220 kV/110 kV „Połaniec - Borki" i GPZ 30kV/110 kV „Wiśniowa", stanowisko co do zgodności w/w przedsięwzięcia z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca, część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej zajął Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec. Organ ten wskazał w piśmie znak: GOS.6730.A.25.2012.UA1 z dnia 24.07.2012r. (data wpływu: 06.08.2012r.), iż realizacja przedsięwzięcia jest niezgodna z planem z uwagi brak lokalizacji w planie przedmiotowej linii, ponadto koliduje z terenami przemysłowymi obecnie realizowanymi - istniejące na tych terenach linie napowietrzne, a kolidujące z przyszłym zainwestowaniem terenu, mają być przebudowane jako linie kablowe podziemne.

Wobec powyższych ustaleń, potwierdzonych stanowiskami Burmistrza Miasta
i Gminy
Połaniec i Wójta Gminy Solec-Zdrój, realizacja przedsięwzięcia, polegająca na budowie na terenie gmin Solec-Zdrój, Pacanów, Oleśnica, Łubnice, Połaniec linii elektroenergetycznej napowietrznej
110kV (wysokiego napięcia) o łącznej długości
ok. 31,5km i mocy przesyłowej 100MW wraz
z głównym punktem zasilania GPZ 110kV/30kV „Zborów", stoi w sprzeczności z zapisami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Solec-Zdrój z wyłączeniem sołectwa Solec-Zdrój, miasta Połańca, część I obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej oraz miasta Połańca, część II obejmująca zachodnią część miasta przywołanych powyżej.

W toku postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ prowadzący postępowanie przedkłada organowi opiniującemu wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie.  W związku z tym, tut. Organ jako właściwy do wydania decyzji co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, mając na uwadze jego zakres, analizował zapisy miejscowych planów, stwierdzając odmienne przeznaczenie terenów planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art.80 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz.1227 ze zm.), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach może być wydana tylko w przypadku zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dot. wydawania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach wynika, że w przypadku stwierdzenia niezgodności lokalizacji planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dalsze prowadzenie postępowania w przedmiocie wydania tej decyzji jest zbędne
i niecelowe - wyrok II OSK 1036/07 NSA w Warszawie z dnia 16 września 2008r.
Z przytoczonego wyroku wynika również, że w takim przypadku brak jest podstaw do podejmowania dalszych czynności w sprawie, w tym przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe po uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.  

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop 

Otrzymują:

1.   Zakład Projektowania i Usług Technicznych, AiM Brzozowscy Sp.J, ul. Studzienna 3,
45-045 Opole.

 2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie (zawiadomienie  zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego)     
 3. A/a.

 

Do wiadomości:

   1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6,
25-361 Kielce.

2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju ul. S. Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój

3.   Wójt Gminy Solec-Zdrój

4.   Wójt Gminy Oleśnica

5.   Wójt Gminy Łubnice

6.   Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

 

Zgodnie  z art.85 ust.3 ,w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (DZ.U. nr 199 poz.1227 z późn.zm.) oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podano do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pacanów, Urzędu Gminy Solec-Zdrój, Urzędu Gminy Oleśnica, Urzędu Gminy Łubnice, Urzędu Miasta i Gminy Połaniec oraz w właściwych miejscowo sołectwach w każdej z gmin.

Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14-tu dni od dnia publicznego jego ogłoszenia.

Zobacz również: