Strona główna BIP
Urząd Gminy Pacanów - Biuletyn Informacji Publicznej www.pacanow.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Urząd Gminy

Organizacja Urzędu
Dane teleadresowe
Podstawa prawna działania
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków
Rejestry, ewidencje, archiwa
Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy?
Wzory dokumentów
Stan przyjmowanych spraw
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Pacanów w 2015 r.

 Organy Władzy

Rada Gminy Pacanów
Wójt Gminy Pacanów

 Prawo Miejscowe

Statut Gminy Pacanów
Atrybuty
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Strategia Rozwoju
Plan Rozwoju Lokalnego
Ochrona Środowiska
Programy i plany
Rewitalizacja/Odnowa
Kolektory słoneczne
Utrzymanie czystości i porządku w gminie

 Majątek publiczny

Majątek
Dług publiczny
Pomoc publiczna

 Podmioty

Jednostki organizacyjne

 Jednostki pomocnicze

Sołectwa

 Ciała doradcze

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Oświadczenia majątkowe

Radni gminy
Pracownicy samorządowi
Kierownicy jednostek organizacyjnych

 Dokumenty kontroli

2004 rok
2006 rok
2007 rok
2008 rok
2010 rok
2011 rok
2012 rok
2013 rok
2014 rok

 Informacje

Nieudostępnione w BIP
WYBORY
Projekty aktów prawnych
Linki

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2012
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dodatkowego ujęcia wody dla stawów w Słupi” Gm. Pacanów realizowanego przez Gospodarstwo Rybackie „Wójcza” Sp. z.. o.o. Biechów 80, 28-133 Pacanów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Znak: ROŚ.6220.4.2012r. z dnia 07.11.2012r.

Znak:ROŚ.6220.4.2012                                                  Pacanów, dnia 2012.11.07.

 

 O b w i e s z c z e n i e 

 

   Na podstawie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199,poz.1227 z późn.zm.) oraz art.10 i 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98,poz.1071 ze zm.)

                                               

Wójt Gminy  Pacanów zawiadamia, że

 

w związku z prowadzonym postępowaniem, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  „Przebudowa dodatkowego ujęcia wody dla stawów w Słupi” Gm. Pacanów realizowanego przez  Gospodarstwo Rybackie „Wójcza” Sp. z.. o.o. Biechów 80, 28-133 Pacanów, została wydana  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Znak: ROŚ.6220.4.2012r.  z dnia 07.11.2012r. 

Informuję, że w myśli art.49 Kpa po upływie 14 –dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać ,iż nastąpiło jego doręczenie.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów , pokój Nr 110 w godz.700  - 1500  .

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń we wsiach Słupia, Wola Biechowska

 

 

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                        mgr Wiesław Skop

 

>> DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia ROŚ.6220.4.2012 z 2012.11.07. <<

 


Zobacz również:
Obwieszczenie IGPM.6733.1.2015 - 2015-05-13 11:15:23
Postanowienie ROŚ - 2015-04-30 07:17:01
Obwieszczenie ROŚ.6220.5.2015 - 2015-04-30 07:14:19
Obwieszczenie IGPM.6733.1.2015 - 2015-04-20 08:37:18
INFORMACJA z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie losowania członków obwodowych komisji wyborczych - 2015-04-17 16:32:52
Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców - 2015-04-16 14:22:57
Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2015 - 2015-04-16 13:35:35
Oferta realizacji zadania publicznego - 2015-04-15 13:22:34
Obwieszczenie IGPM.6733.1.2015 - 2015-04-03 11:25:36
Informacja GKN.6641.2.2.2015 - 2015-03-27 12:45:44

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Pacanów redaguje: Kazimierz Zdziebko
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl