Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2012

2012-11-09 13:02:49 Ogłoszenia

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dodatkowego ujęcia wody dla stawów w Słupi” Gm. Pacanów realizowanego przez Gospodarstwo Rybackie „Wójcza” Sp. z.. o.o. Biechów 80, 28-133 Pacanów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Znak: ROŚ.6220.4.2012r. z dnia 07.11.2012r.

Znak:ROŚ.6220.4.2012                                                  Pacanów, dnia 2012.11.07.

 

 O b w i e s z c z e n i e 

 

   Na podstawie z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199,poz.1227 z późn.zm.) oraz art.10 i 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr 98,poz.1071 ze zm.)

                                               

Wójt Gminy  Pacanów zawiadamia, że

 

w związku z prowadzonym postępowaniem, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  „Przebudowa dodatkowego ujęcia wody dla stawów w Słupi” Gm. Pacanów realizowanego przez  Gospodarstwo Rybackie „Wójcza” Sp. z.. o.o. Biechów 80, 28-133 Pacanów, została wydana  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  Znak: ROŚ.6220.4.2012r.  z dnia 07.11.2012r. 

Informuję, że w myśli art.49 Kpa po upływie 14 –dniowego terminu ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać ,iż nastąpiło jego doręczenie.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów , pokój Nr 110 w godz.700  - 1500  .

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń we wsiach Słupia, Wola Biechowska

 

 

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                        mgr Wiesław Skop

 

>> DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia ROŚ.6220.4.2012 z 2012.11.07. <<

 

Zobacz również: