Zarządzenie nr 167/2012

2012-11-08 14:25:27 Ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE nr 167/2012

Wójta Gminy Pacanów

z dnia 8 listopada 2012r

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w drodze przetargu nieograniczonego

Na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U Nr 142 z 2001r póz. 1591 ze zmianami/ i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2010r Dz. U. Nr 102. póz. 651 ze zmianami / oraz w wykonaniu uchwały Nr DC/48/2012Rady Gminy w Pacanowie z dnia 29 kwietnia 201 Or w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Obielaniu , Karasach Dużych, Biechowie, Żabcu

§1

Przeznacza się do   sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego grunt (zabudowany budynkiem mieszkalnym w ruinie) wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik Nr l niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz o którym mowa podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie.

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop


Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr      72012 Wójta Gminy w Pacanowie z dnia 8 listopada   2012r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

WYKAZ

nieruchomości w części zabudowanej ruiną położonej w Żabcu przeznaczonej   do sprzedaży

Nieruchomość

1Działka nr 144/1   ujawnione w Księdze Wieczystej KI1B/00056270/7

2.Powierzchnia gruntu 0,6200ha

3.   Nieruchomość zabudowana położona w Żabcu

4.   Brak planu - według oznaczenia w ewidencji gruntów działka zapisana w części
jako teren rolny w części jako teren pastwisk w części jako zabudowana

5.       Tarnin zagospodarowania  nieruchomości   - nie dotyczy

6.  Cena nieruchomości   13492,0zł
Wartość nieruchomości   13000,0

Wycena                           492.02*

7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie

Dotyczy,

8.Wysokość opłat  z tytułu użytkowania , najmu, dzierżawy - nie dotyczy 9,Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy 10.Zasady aktualizacji  opłat - nie dotyczy,

l II Nieruchomość do sprzedania w trybie przetargu nieograniczonego
12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
W nabyciu nieruchomości upływa...................................   nie dotyczy

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni od 8 listopada 2012r do 30 listopada 2012

Zobacz również: