OBWIESZCZENIE

2012-09-11 13:29:31 Ogłoszenia

Budowa urządzenia odwadniającego, polegającego na budowie w ciągu drogi powiatowej nr 0125T Biechów–Niegosławice-Pacanów, przepustu z rur zbrojonych o długości ok. 10,0mb, pod nawierzchnią drogi, służącego odwodnieniu drogi i powstałe osuwisko

Pacanów, dnia 11.09.2012r.

Znak sprawy: IGPM.6733.1.2012

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./ podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11.09.2012r. Wójt Gminy Pacanów wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa urządzenia odwadniającego, polegającego na budowie w ciągu drogi powiatowej nr 0125T Biechów–Niegosławice-Pacanów, przepustu z rur zbrojonych o długości ok. 10,0mb, pod nawierzchnią drogi, służącego odwodnieniu drogi i powstałe osuwisko

 

Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

 

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia art. 49 Kpa (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Pacanów

   mgr Wiesław Skop

Zobacz również: