Decyzja ROŚ.6220.5.2012

2012-08-31 12:57:30 Ogłoszenia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Znak:ROŚ.6220.5.2012                                        Pacanów, 2012.08.27.

 

DECYZJA

 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

                     Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,poz.1071 z późn.zm.) w związku z art.71 ust.1 i 2 pkt.2,art.73 ust.1, art.75 ust.1 pkt.4,art.84 ust.1 i 2   ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 ,poz.1227) ,a także  § 3 ust.1 pkt.76 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących z znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213,poz.1397),  po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez P. Marka Kardynała zam. Słupia 88/5 w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.” Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy” na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1821/2, obręb Pacanów,

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  pn.” Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy” na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1821/2, obręb Pacanów.

Uzasadnienie

   Inwestor - P. Marek Kardynał zam. Słupia 88/5, wystąpił  dniu  28.06.2012r.  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.” Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat samochodowy” na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 1821/2, obręb Pacanów. Do wniosku  dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopie mapy ewidencyjnej obejmującej granice terenu przedsięwzięcia, granice obszaru oddziaływania przedsięwzięcia, zaświadczenie, że Gmina Pacanów nie posiada aktualnego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego przedsięwzięciem. Dotychczasowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego, utracił ważność z dniem 31.12.2003r.oraz wypis z rejestru gruntów dla terenu przedsięwzięcia i  skrócony wypis ze skorowidza działek dla obszaru jego oddziaływania.

    Z uwagi na to, iż przedmiotowa inwestycja została zaliczona w § 3 ust.1 pkt.76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213,poz.1397) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalany jest fakultatywnie po zasięgnięciu opinii organów ochrony środowiska. Tutejszy Urząd pismem z dnia 03.07.2012r. wystąpił do właściwych organów z prośbą o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju .

W/w organy opiniujące nie stwierdziły konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji (opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju, znak:SE.V-4470/37/12 z dnia 18.07.2012),opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Kielcach znak: WOO II.4240.195.2012.AJP.1. z dnia 20.07.2012.

 

 

Zgodnie z art.10 k.p.a. stronom zapewniono czynny udział w każdym stadium prowadzonego postępowania. Na żadnym z etapów nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.

       Biorąc pod uwagę charakterystykę przedsięwzięcia oraz  ww. opinie, Wójt Gminy Pacanów wydał postanowienie znak: ROŚ. 6220.5.2012 z dnia 08.08.2012r.  nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

    W ramach postępowania uwzględniono łączne uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko .

      Przystępując do analizy złożonego wniosku pod kątem możliwości ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację planowanej inwestycji tut. organ ustalił, iż zgodnie z załączoną kartą o planowanym przedsięwzięciu zostanie ono zrealizowane na działce o nr ewidencyjnym  1821/2 w miejscowości Pacanów. Działka ta wynosi 0.15 ha jest to sad oraz tereny mieszkaniowe. Obecnie działka ta jest zabudowana jednym budynkiem mieszkalnym, dwoma gospodarczymi i jednym garażowym o pow. zabudowy ok.63m2 i powierzchni użytkowej ok.40m2 .Na terenie utwardzonym przyległym do budynku planuje się trzy miejsca parkingowe. Wjazd na działkę jest z drogi powiatowej od strony północnej. Działka sąsiaduje z terenem rolnym od strony wschodu, z sadem od strony południowej, z zabudową od strony zachodniej. Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na adaptacji budynku garażu na potrzeby warsztatu samochodowego w którym  będą świadczone usługi min. naprawy instalacji elektrycznych i elektronicznych, naprawy w układzie elektrycznym  silnika (diagnostyka komputerowa) i podzespołów, układu kierowniczego naprawy układów hamulcowych, wydechowego ,wymiana ogumienia. Przewiduje się również zastosowanie podnośnika hydraulicznego stołu warsztatowego, wiertarki, szlifierki, diagnoskopu do badań układów elektrycznych, urządzenia do wymiany opon oraz narzędzi ręcznych. Nie przewiduje się w w/w  warsztacie wykonywania usług blacharskich ani lakierniczych. Jak wynika z załączonej karty informacyjnej w zakładzie będzie pracowała jedna osoba - Inwestor  w systemie  jednozmianowym. W trakcie eksploatacji warsztatu wykorzystywana będzie energia elektryczna ok.6kW/d, woda na potrzeby bytowe ok. 0.05m3/d oraz materiały opałowe w okresie zimowym; węgiel ok.0.8 t/mies., drewno 1m3/mies.

    Podczas analizy planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono powiązań z innymi przedsięwzięciami. Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie materiałów budowlanych w ilościach wynikających z projektu.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, podczas prac budowlanych, możliwe jest oddziaływanie dotyczące zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz emisji hałasu związanych z pracą sprzętu budowlanego. Prace te będą wykonywane w porze dziennej, ich

oddziaływanie będzie miało charakter lokalny i odwracalny. Prace związane z przebudową budynku nie będą się wiązały z koniecznością wykopów- w warsztacie przewiduje się zastosowanie podnośników. Przedsięwzięcie należy realizować wyłącznie przy użyciu
sprawnego parku maszynowego, bez nieszczelności w układach olejowych lub hamulcowych, na terenie prac przechowywać sorbenty do zbierania ewentualnych wycieków węglowodorów ropopochodnych. Miejsce składowania materiałów budowlanych mogących zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne oraz przechowywania sprzętu budowlanego należy zlokalizować na powierzchni utwardzonej. Należy zorganizować zaplecze sanitarne
(np. przenośne, szczelne sanitariaty, których zawartość winna być usuwana przez uprawnione podmioty i wywożona do najbliższej oczyszczalni ścieków).

      Podczas wykonywania usług wytwarzane odpady komunalne i inne niż niebezpieczne  będą magazynowane  w pojemnikach ustawionych  na zadaszonej szczelnej powierzchni na terenie przedsięwzięcia. Odpady niebezpieczne, w tym oleje odpadowe będą magazynowane selektywnie w budynku warsztatu, w wentylowanym pomieszczeniu o szczelnej posadzce, zgodnie ze szczegółowymi przepisami.

     Eksploatacja warsztatu wiązać się będzie z emisją gazów i pyłów do powietrza oraz emisją hałasu do środowiska, będzie to ruch pojazdów serwisowanych w warsztacie, stanowiskowy wyciąg spalin oraz ogrzewanie budynku.

Ze względu na jednozmianowy czas pracy przez jednego pracownika oraz ograniczoną ilość obsługiwanych pojazdów, przekroczenie standardów jakości środowiskowych w tym zakresie nie powinno wystąpić.

     Źródłem hałasu do środowiska z przedmiotowej inwestycji  będą prace wykonywane
w warsztacie za pomocą narzędzi ręcznych i urządzeń, wentylator wyciągu spalin, ruch pojazdów związanych z działalnością warsztatu oraz odbierających odpady. Prace będą prowadzone wewnątrz budynku warsztatu, także hałas emitowany przez urządzenia  będzie częściowe pochłanianie dźwięku przez ściany budynku, a usługi będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej.

     Klimat akustyczny w rejonie najbliższej zabudowy mieszkalnej zlokalizowany jest w odległości ok.50m od planowanego warsztatu, kształtowany jest głównie przez przebiegającą w pobliżu drogę powiatową. Użytkowanie warsztatu nie powinno spowodować przekroczenia natężenia hałasu na terenach chronionych akustycznie (55 dB w porze dziennej).
      Zgodnie z informacją z karty nie będą powstawać ścieki przemysłowe, a ewentualne wycieki olejów będą zbierane  sorbentami. Wymontowane części z pojazdów będą myte w myjce do części samochodowych, a zawartość jej będzie przekazywana uprawnionym podmiotom.  Wody opadowe i roztopowe z terenu warsztatu z dachu budynku odprowadzane będą na tereny zielone w obrębie własności Inwestora,  bez  zmian stanu wody na gruncie wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie.

Nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska naturalnego, ze względu na charakter i zakres przedsięwzięcia.

   Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:    

    - obszarach  wodno-błotnych i przylegających do jezior oraz innych  obszarach  o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- obszarach wybrzeży,

- obszarach  górskich  i leśnych ,

- obszarach  objętych  ochroną, w tym strefach ochronnych  ujęć wód poza strefą ochrony pośredniej  ujęcia wody w  Żabcu oddaloną o ok.4.0km, i obszarach ochronnych  zbiorników wód śródlądowych,

- obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000 wyznaczonych  w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

- obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

- obszarach  o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

      - obszarach ochrony uzdrowiskowej –najbliższy obszar znajduje się w Solcu-Zdroju
 w odległości ok. 5km.

      - obszarach sieci ekologicznej Natura 2000- ok.2km od Ostoji Szaniecko-Soleckiej, ze względu na powyższą odległość, przedsięwzięcie to nie będzie negatywnie oddziaływać na ten obszar.

 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na :

 terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego nr 89/2005r. z dnia 14 lipca 2005r.,należy stwierdzić, że inwestycja ta nie będzie miała niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

    Z uwagi na  skalę i charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się aby realizacja bądź eksploatacja przedsięwzięcia mogła spowodować naruszenie zakazów określonych
w powyższym rozporządzeniu. Przy realizacji  inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny. Inwestor planuje prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami zgodnie z ustawą o odpadach.

Odpady będą odbierane przez podmioty posiadające zezwolenie na odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie (powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poza teren, do którego Inwestor posiada tytuł prawny)  ingerować oraz negatywnie oddziaływać na środowisko i wyznaczone obszary ochrony przyrodniczej. Rozwiązania technologiczne nie powinny  powodować ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko w żadnym z następujących przypadków: hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczenia wód. 

       Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej części kraju, a zatem nie będzie  oddziaływać transgranicznie na środowisko,

    -   nie zalicza się do zakładów stwarzających wystąpienie poważnej  awarii przemysłowej,    

    - nie należy do przedsięwzięć, dla których trzeba utworzyć obszar ograniczonego użytkowania  wg zapisów Prawa ochrony środowiska.

    Dla terenu objętego wnioskiem  Gmina  nie  posiada aktualnego  planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid.gr  1821/1 obręb Pacanów. Dotychczasowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego, utracił ważność z dniem 31.12.2003r.

 Biorąc pod uwagę charakter inwestycji nie przewiduje się ponadnormatywnych oddziaływań poza teren, do którego inwestor ma tytuł prawny.

     Jak wynika z powyższego planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie wpływać na stan środowiska.

     Biorąc pod uwagę zakres inwestycji, przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko oraz opinie organów ochrony środowiska  postanowiono orzec jak w sentencji .

 

                                                                       POUCZENIE


      Od niniejszej decyzji  służy  stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie14 dni od daty jej otrzymania.


            Ponadto informuje, że decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Wniosek ten powinien  być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat, od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem 4 lat od organu, który wydał w/w decyzję stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowania stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 87 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

   

Załącznik  do decyzji  Wójta Gminy Pacanów z dnia 2012.08.27 znak:ROŚ.62205.2012

  1. Charakterystyka przedsięwzięcia

      Otrzymują:

 1.  Wnioskodawca . 

 2. Strony postępowania według wykazu w aktach..

 Zamieszczono:

1.Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Pacanów

2. Tablica Ogłoszeń w Sołectwie Pacanów

  (rejon planowanego przedsięwzięcia).

3. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy Pacanów.

 

 

      Do wiadomości:

 1.Państwowy Powiatowy

  Inspektor Sanitarny

  w Busku – Zdroju

  ul. Stefana Batorego 2

 2.Regionalny Dyrektor

  Ochrony Środowiska

  Kielcach, ul. Szymanowskiego 6.

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem planowane przedsięwzięcie  polegać będzie na adaptacji budynku garażowego na potrzeby warsztatu samochodowego w Pacanowie  ul. Karska 8,
na działce o numerze ewidencji gruntów 1821/2, obręb Pacanów ,której powierzchnia wynosi 0.15ha .Właścicielem działki jest  P.Marek Kardynał –Inwestor.

   W stanie istniejącym na przedmiotowej działce  znajduje się budynek mieszkalny, dwa gospodarcze i jeden garażowy o powierzchni zabudowy ok.63m2 i powierzchni użytkowej ok.40m2 .Na terenie utwardzonym przyległym do budynku planuje się wyznaczenie trzech miejsc parkingowych. Przedmiotowa działka sąsiaduje od północy z drogą powiatową,
od wschodu z terenem rolnym, od południa z terenem sadu, od zachodu z terenem zabudowy mieszkaniowej.

 Wjazd na działkę gdzie znajduje się wymieniony lokal jest od strony północnej. Zarówno zjazd
z drogi powiatowej jak również jego dalsza część, wjazd i plac przed budynkiem  są utwardzone.

   Od strony południowej działka jest obsadzona sadem. Najczęściej występujące drzewa owocowe to jabłonie. Pomiędzy budynkiem od strony zachodniej a wjazdem rośnie trawa niskopienna. Również pomiędzy wjazdem a zachodnią granicą działki planowane jest zasianie trawy, a wzdłuż samej granicy zachodniej zasadzenie roślin (drzewek) typu tuja. Planowane inwestycje w żaden sposób nie kolidują z istniejącą zielenią. Nie planuje się żadnych wycinek drzew czy redukcji trawników.

           Zakres prowadzonej działalności będzie obejmować:

 naprawy instalacji elektrycznych i elektronicznych, naprawy w układzie elektrycznym  silnika (diagnostyka komputerowa) i podzespołów, układu kierowniczego naprawy układów hamulcowych, wydechowego ,wymiana ogumienia. Przewiduje się również zastosowanie podnośnika hydraulicznego stołu warsztatowego ,wiertarki, szlifierki, diagnoskopu do badań układów elektrycznych, urządzenia do wymiany opon oraz narzędzi ręcznych. Nie przewiduje się w/w  warsztacie wykonywania usług blacharskich ani lakierniczych. Jak wynika z załączonej karty informacyjnej w zakładzie będzie pracowała jedna osoba- Inwestor  w systemie  jednozmianowym.

Wszystkie prace będą prowadzone wewnątrz pomieszczenia warsztatu. Nie przewiduje się prowadzenia jakichkolwiek prac poza  budynkiem warsztatu.

Działalność warsztatowa odbywać się będzie w porze dziennej.

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że:

    Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony
do terenu inwestycji.

   Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie przekształconym antropogenicznie, nie będzie wywierać negatywnego wpływu na przyrodę i krajobraz.

Wójt Gminy

Mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: