Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 22 stycznia 2021r.

2021-01-22 11:55:28 Ogłoszenia

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE nr 8 /2021

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PACANÓW

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości

wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2, oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.) w wykonaniu Uchwały nr XXIX/169/20 Rady Miejskiej w Pacanowie  z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pacanów zarządzam, co następuje

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości lokalowe wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz w sołectwie Biechów, na stronie internetowej Urzędu: bip.pacanow.pl.

2. Informację o zamieszczeniu wykazu, o którym mowa w §1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Dnia,

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży
Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2, oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pacanów, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz  dotychczasowych najemców:
1.

Lp

Opis lokalu

Powierzchnia lokalu mieszkalnego w m2

Nr działki

Powierzchnia działki                         w ha

KW działki

Udział

Wartość lokalu  w zł

Uwagi

1

lokal mieszkalny nr 1 Biechów 41A

59,54

3223/2

0,0664

KI1B/00056270/7

5954/21852

24 204,00

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,        w świetle ustaleń studium uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 3223/2, obręb Biechów zlokalizowana jest na obszarach zainwestowania mieszkaniowego i usług towarzyszących.

2

lokal mieszkalny nr 2 Biechów 41A

52,77

3223/2

0,0664

KI1B/00056270/7

5277/21852

21 452,00

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,        w świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 3223/2, obręb Biechów zlokalizowana jest na obszarach zainwestowania mieszkaniowego i usług towarzyszących.

3

lokal mieszkalny nr 3 Biechów 41A

106,21

3223/2

0,0664

KI1B/00056270/7

0621/21852

43 177,00

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,        w świetle ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka nr 3223/2, obręb Biechów zlokalizowana jest na obszarach zainwestowania mieszkaniowego i usług towarzyszących.

2. Sprzedaż ww. lokali nastąpi w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, ze zm.) na rzecz ich dotychczasowych najemców.

Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do składania w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia. 22.01.2021 r. wniosków o nabycie ww. nieruchomości.

3. Ceny nieruchomości zostały ustalone w oparciu o operaty szacunkowe.

Od ceny ww. lokali zostanie udzielona bonifikata udzielona zgodnie z Uchwałą nr XXVII/151/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 października 2020 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pacanów.

Sprzedaż ww. lokali zwolniona jest z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020, poz. 106, ze zm.).

4. W przypadku jednorazowej zapłaty cenę sprzedaży należy zapłacić przed zawarciem aktu notarialnego.

W przypadku rozłożenia ceny na raty nabywca zobowiązany jest, zapłacić pierwszą część należności w wysokości 10 % ceny sprzedaży lokalu przed zawarciem aktu notarialnego.

5. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz w sołectwie Biechów, na stronie internetowej Urzędu: bip.pacanow.pl.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 041 376 54 03 wew. 25.

Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 22.01.2021 r., przez okres 21 dni.


Zobacz również: