Zawiadomienie ROŚ.6220.1.2019

2019-09-10 07:00:56 Ogłoszenia

Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne

Pacanów, 10.09.2019

ROŚ.6220.1.2019                                                                

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Produkcja granulatu z wykorzystaniem procesów odzysku odpadów innych niż niebezpieczne” planowanego do realizacji w m. Biechów na działce o nr ewid. gr. 1190/16, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie realizowanego przez Inwestora ELPOLOGISTYKA Spółka z o.o z siedzibą w m. Zawada 26, 28-230 Połaniec

zawiadamiam  Strony postępowania 

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. 700 do 1500 w pok. 110.
Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu.


Otrzymują:

1.     Inwestor

2.     Strony postępowania wg wykazu

3.     Sołtys m. Biechów i Wójcza 

4.     a/a

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: