Obwieszczenie ROŚ. 6220.3.2019

2019-09-06 14:46:09 Ogłoszenia

„Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE”, o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Książnice, planowanego do realizacji na działce nr 254 obręb Książnice”.

Znak: ROŚ. 6220.3.2019                                                                     Pacanów, dnia 04.09.2019

 OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2018r. poz.2096 ze zm)

zawiadamiam, że

w dniu 04.09.2019r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów na wniosek inwestora EPLANT 11 SP. z o.o. z Krakowa ul. Salwadorska 14/310, 30-109 Kraków, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „KSIĄŻNICE”, o mocy do
1 MW, wraz  z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Książnice, planowanego do realizacji na działce nr 254 obręb Książnice”.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w dniu 04.09.2019r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 52 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz.U. 2016, poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Książnice


Otrzymują:

1.        Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·         Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

·         Słupia

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

2.        Strony postępowania wg wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: