Zarządzenie nr 68/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 12 lipca 2019r

2019-07-12 12:52:35 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /j.t Dz. U z  2019r  poz. 506 ze  zmianami/ i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity z 2018r   poz. 2204 ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr   LX /286/2010 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  29  kwietnia  2010 w  sprawie  wyrażenia  zgody na   sprzedaż  nieruchomości  położonych w  Oblekoniu, Karsach  Dużych,  Biechowie ,  Żabcu

  Zarządzam  co  następuje

 §1

Przeznacza  się  do  sprzedaży  w  drodze  przetargowej  działkę  nieruchomość rolną  w  części  zabudowaną wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik  Nr 1  niniejszego  zarządzenia.

§2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21 dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Pacanowie  w  prasie  lokalnej,  zwyczajowo   przyjęte , na  stronach  internetowych  Urzędu Miasta  i Gminy    w  Pacanowie.

§3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr  68 /19

Burmistrza   Miasta  i  Gminy Pacanów  z  dnia    12  lipca  2019r  w sprawie  ogłoszenia   wykazu nieruchomości przeznaczonej  do  sprzedaży  w trybie przetargowym .            

                                                          W  Y  K  A  Z

Nieruchomość  rolna   w  części  zabudowana  położona w   Oblekoniu  gmina  Pacanów

Nieruchomość;

1.Działka nr  310   własność Gminy  Pacanów 

2.Własność  Gminy Pacanów  - ujawniona  w  księdze  wieczystej  Nr KI1B/00070397/7

3.Powierzchnia  0,2000ha

4.Nieruchomość rolna zabudowana położona  w  Oblekoniu 

5.Brak  planu  -  w ewidencji  gruntów  zapisana w  części  jako  grunt  rolny w  części  jako      zabudowany

6.Cena    nieruchomości    18600,00 zł                       

7.Termin  zagospodarowania  nieruchomości  -  nie  dotyczy

8.  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu   miesięcznie –  nie  dotyczy                           

9.Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  -  nie  dotyczy.

10.Wysokość  opłat  z  tytułu  użytkowania , najmu  lub  dzierżawy  -  nie dotyczy

11Zasady  aktualizacji  opłat  -  nie  dotyczy

12.Grunt  do  oddania  w  dzierżawę    nie  dotyczy

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz niniejszy podlega  ogłoszeniu przez okres 21 dni od 12 lipca  2019 do 2  sierpnia  2019r

 

 

Zobacz również: