Zawiadomienie ROŚ.604.3.2019

2019-06-28 08:58:15 Ogłoszenia

został przedłużony termin rozpatrzenia sprawy dot. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid gr 311 w m. Kępa Lubawska gmina Pacanów.

Pacanów, 24.06.2019

Znak: ROŚ.604.3.2019

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn zm)

zawiadamiam, że

został przedłużony termin rozpatrzenia sprawy dot. usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid gr 311 w m. Kępa Lubawska gmina Pacanów.

Zgodnie z art. 36 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

W dniu 19 czerwca 2019r Pani Anna Padzik zam. Kępa Lubawska gm. Pacanów złożyła do tut. Urzędu pismo z prośbą o przedłużenie terminu rozpatrzenia sprawy. W piśmie Pani A. Padzik wyjaśniła, że podkłady te oddaje do utylizacji i procedurę tą zakończy na przełomie miesięcy lipiec i sierpień br. Zaświadczenie o utylizacji przedstawi tut. Organowi na początku miesiąca sierpnia.

Organ  zadecydował o przedłużeniu niniejszego postępowania. W związku z powyższym wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 12 sierpnia2019r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie

na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kępa Lubawska oraz listownie – strony postępowania.                                                                                                         

pouczenie

Stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Kielcach za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie zgodnie z art. 37 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn zm) w związku z art 36 § 1. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

 

Publikacja

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości:

1.        BIP UMiG Pacanów

2.        tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

3.        tablica ogłoszeń m. Kępa Lubawska

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: