Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2018

2019-01-28 13:03:28 Ogłoszenia

Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działkach nr 72, 74, 76/4, 76/3 obręb Sroczków, gmina Pacanów

Pacanów, 28.01.2019

ROŚ.6220.5.2018                                                                                           

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2081), w celu zapewnienia stronom pełnego

i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowana na działkach nr 72, 74, 76/4, 76/3 obręb Sroczków, gmina Pacanów” realizowanego przez Inwestora EPLANT 5 SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie ul. Salwadorska 14-310, 30-109 Kraków.

zawiadamiam  Strony postępowania

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  przed wydaniem decyzji.

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. 700 do 1500 w pok. 110. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: