Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2018

2018-09-17 13:13:49 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów – do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długość 1203m

Pacanów, 13.09.2018

Znak: ROŚ.6220.3.2018

Zawiadomienie

           Na podstawie art. 38, art.. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017.poz.1405 z późn. zm.), i art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) 

Zawiadamiam

że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0119T Pacanów – do drogi krajowej 79 od km 0+012 do km 1+215 długość 1203m”, planowanego na działkach o nr ewid. 1953 oraz 1970 obręb 0014 Pacanów, realizowanego przez Powiat Buski, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, wydano

 decyzję z dnia 13.09.2018r. znak: ROŚ.6220.3.2018

      Z treścią decyzji można zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w godzinach od 7.00 – 15.00, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

     Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z  § 3 ust1 pkt. 60  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. 2017, poz.1405 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Pacanów. 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: