Obwieszczenie ROŚ.6220.4.2018

2018-09-24 11:36:13 Ogłoszenia

w sprawie wyrażenia opinii czy dla inwestycji polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0117 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz zewnętrzną linią zasilania na części działki nr ewid. 186 położonej w m. Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie

Znak: ROŚ. 6220.4.2018                                                                            Pacanów, dnia 20.09.2018

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Pacanów

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2017 poz. 1257), zawiadamiam o wszczęciu postępowania z wniosku firmy ALGO POLAND Sp. Z o.o. ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom z dnia 14.08.2018. doręczonego organowi w dniu 17.08.2018r w sprawie wyrażenia opinii czy dla inwestycji polegającej na budowie stacji transmisyjnej WA-0117 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz zewnętrzną linią zasilania na części działki nr ewid. 186 położonej w m. Słupia, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie wymagane jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.)

zawiadamiam, że

zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w dniu 20.09.2018r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju i PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w Urzędzie Gminy w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy urzędu 7.00 – 15.00.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pacanowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Słupia.

 

 

Otrzymują:

Zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

•             Urzędu Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectw:

•             Słupia

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości

 

Strony postępowania wg wykazu

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: