w 2014 roku
w 2014 roku

Załączone pliki:
Zarządzenie Nr 1/14 (ZAR_1_14.pdf - 413.223 KB)
Data publikacji: 2014-01-27 09:26:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania : utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym frakcji 0-63 mmm o grubości 15cm po zagęszczeniu na szerokościc 60cm przy drodze gminnej nr 361013T Trzebica w kierunku wału od km km 0+000 do km 0+560 . Utwardzenie obejmuje również korytowanie poboczy na głębokości 15 cm wraz z odwozem ziemi. - Realizowanej w ramach umowy IGPM.7031.1.2014 z 02.01.2014 r
Zarządzenie Nr 2/14 (ZAR_2_14.pdf - 442.105 KB)
Data publikacji: 2014-01-27 09:29:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: W sprawie: dokonania kontroli realizacji zadania pod nazwą Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańcom gminy Pacanów realizowanego przez Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności na podstawie umowy nr 2/2013 z dnia 28.11.2013 roku.
Zarządzenie Nr 3/14 (ZAR_3_14.pdf - 931.56 KB)
Data publikacji: 2014-01-27 09:30:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 4/14 (ZAR_4_14.pdf - 772.613 KB)
Data publikacji: 2014-01-27 09:31:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 5/14 (ZAR_5_14.pdf - 457.467 KB)
Data publikacji: 2014-01-27 09:33:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania: 1. Remont drogi gminnej Nr 361077T Ksiqżnice-Zakobylany-Zborówek od km 0+730 do km 1+000 dł 270mb. 2. Remont drogi gminnej Nr 361063T Kwasów w kierunku Pacanowa od km 0+757 do km 1+091 334 mb. 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 361089T Karsy -Ksiqżnice od km 0+005 do km 0+785 dl 780mb. 4. Remont drogi dojazdowej do pol w m. Kwasów o nr ewid gruntowej 209 od km 0+000 do km 0+190 dl 190 mb o łącznej długości 1574mb. oraz zadania Remont drogi gminnej Nr 361077TKsiqżnice-Zakobylany-Zborówek od km 1+000 do km 1+036 dl 36mb.
Zarządzenie Nr 6/14 (ZAR_6_14.pdf - 756.565 KB)
Data publikacji: 2014-01-27 09:34:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 7/14 (ZAR_7_14.pdf - 799.835 KB)
Data publikacji: 2014-02-04 07:28:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pacanów w 2014 roku
Zarządzenie Nr 8/14 (ZAR_8_14.pdf - 376.396 KB)
Data publikacji: 2014-02-04 07:29:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania: wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach inwestycji I i II etapu odnowy centrum Pacanowa
Zarządzenie Nr 9/14 (ZAR_9_14.pdf - 1811.26 KB)
Data publikacji: 2014-02-04 07:34:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 10/14 (ZAR_10_14.pdf - 379.72 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 08:39:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzenie Nr 11/14 (ZAR_11_14.pdf - 775.268 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 08:40:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 12/14 (ZAR_12_14.pdf - 1424.193 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 08:42:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygniecia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2014 w wysokości 1.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów.
Zarządzenie Nr 13/14 (ZAR_13_14.pdf - 1006.109 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 08:43:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 14/14 (ZAR_14_14.pdf - 1837.399 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 08:44:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 15/14 (ZAR_15_14.pdf - 487.353 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 08:46:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizacje zadania publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na ternie gminy Pacanów w 2014 roku
Załącznik do zarządzenia Nr 15/14 (ZAR_15_14_zal.pdf - 1586.927 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 08:49:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Regulamin Komisji Konkursowej i karta oceny oferty konkursowej
Zarządzenie Nr 16/14 (ZAR_16_14.pdf - 439.819 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 08:51:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie kontroli zadania pn. wykonanie prac remontowych na stadionie GLKS Zorza Tempo w msc Słupia
Zarządzenie Nr 17/14 (ZAR_17_14.pdf - 2055.266 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 08:55:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Pacanów
Zarządzenie Nr 19/14 (ZAR_19_14.pdf - 1744.738 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 09:03:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 20/14 (ZAR_20_14.pdf - 763.779 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 09:04:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 21/14 (ZAR_21_14.pdf - 905.836 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 09:05:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 22/14 (ZAR_22_14.pdf - 376.225 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 09:08:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji na okoliczność weryfikacji ilości odpadów zawierających azbest
Zarządzenie Nr 23/14 (ZAR_23_14.pdf - 381.038 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 09:10:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego zadania: remont zniszczonego przepustu
Zarządzenie Nr 24/14 (ZAR_24_14.pdf - 1401.855 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 09:12:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Załącznik do zarządzenia Nr 24/14 (ZAR_24_14_zal_3.pdf - 566.338 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 09:14:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: załącznik do zarządzenia nr 24/14
Zarządzenie Nr 25/14 (ZAR_25_14.pdf - 1338.992 KB)
Data publikacji: 2014-03-05 09:17:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 18/14 (ZAR_18_14.pdf - 505.846 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 13:16:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenie nr 178/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Wójta Gminy Pacanów zmieniające zarządzenie nr 103/12 Wójta Gminy Pacanów z dnia 23 lipca 2012 roku o wprowadzeniu zasad polityki rachunkowości oraz planu kont dla Urzędu Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 27/14 (ZAR_27_14.pdf - 912.149 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 13:27:36 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie Nr 28/14 (ZAR_28_14.pdf - 1322.097 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 13:28:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
Zarządzenie Nr 29/14 (ZAR_29_14.pdf - 1593.291 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 13:29:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 30/14 (ZAR_30_14.pdf - 2140.499 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 13:30:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygniecie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego ,,remont zbiornika wodnego w Kwasowie i w Słupi
Zarządzenie Nr 31/14 (ZAR_31_14.pdf - 463.348 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 13:31:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru pogwarancyjnego robót dotyczących zadania pn. budowa i instalowanie linii oświetlenia ulicznego na istniejących sieciach niskiego napięcia
Zarządzenie Nr 32/14 (ZAR_32_14.pdf - 1777.223 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 13:32:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 33/14 (ZAR_33_14.pdf - 2753.309 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 13:33:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 34/14 (ZAR_34_14.pdf - 780.2 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 13:33:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 35/14 (ZAR_35_14.pdf - 356.715 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 13:35:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udziału mieszkańców gminy Pacanów w realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2014
Zarządzenie Nr 36/14 (ZAR_36_14.pdf - 1439.688 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 13:36:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na remont drogi gminnej Żabiec stara droga i drogi gminnej Książnice - Zborówek Stary
Zarządzenie Nr 37/14 (ZAR_37_14.pdf - 2132.223 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 13:38:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Pacanów dla samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej i Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie
Zarządzenie Nr 38/14 (ZAR_38_14.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2014-04-22 11:52:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
Zarządzenie Nr 39/14 (ZAR_39_14.doc - 33.792 KB)
Data publikacji: 2014-04-17 10:26:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Zarządzenie Nr 40/14 (ZAR_40_14.pdf - 1984.218 KB)
Data publikacji: 2014-04-22 11:56:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 41/14 (ZAR_41_14.pdf - 828.686 KB)
Data publikacji: 2014-04-22 12:01:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 42/14 (ZAR_42_14.pdf - 1168.132 KB)
Data publikacji: 2014-04-22 12:05:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 43/14 (ZAR_43_14.pdf - 2269.752 KB)
Data publikacji: 2014-04-22 12:33:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 44/14 (ZAR_44_14.doc - 28.672 KB)
Data publikacji: 2014-04-22 12:35:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Pacanów siedziby okw dla celów głosowania korespondencyjnego
Zarządzenie Nr 45/14 (ZAR_45_14.pdf - 382.859 KB)
Data publikacji: 2014-04-22 12:37:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 46/14 (ZAR_46_14.pdf - 422.072 KB)
Data publikacji: 2014-05-16 08:20:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podłączeń kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w 5 sołectwach na terenie Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 47/14 (ZAR_47_14.pdf - 763.367 KB)
Data publikacji: 2014-05-16 08:20:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 48/14 (ZAR_48_14.pdf - 454.816 KB)
Data publikacji: 2014-05-16 08:22:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołanie komisji o dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących sieciach niskiego napięcia Niegosławice I, Karsy Małe II
Zarządzenie Nr 49/14 (Zarzadzenie pracownicy do obkw.doc - 27.136 KB)
Data publikacji: 2014-05-16 08:24:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wskazania osób z urzędu do obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 50/14 (ZAR_50_14.pdf - 2175.808 KB)
Data publikacji: 2014-05-16 08:25:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 51/14 (ZAR_51_14.doc - 79.36 KB)
Data publikacji: 2014-05-06 09:23:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 52/14 (ZAR_52_14.pdf - 914.804 KB)
Data publikacji: 2014-05-16 08:25:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 53/14 (ZAR_53_14.pdf - 408.814 KB)
Data publikacji: 2014-05-16 08:26:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu gminy Pacanów na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Zarządzenie Nr 54/14 (ZAR_54_14.pdf - 454.948 KB)
Data publikacji: 2014-05-16 08:28:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli realizacji zadań publicznych pn. Remont zbiornika wodnego w Kwasowie realizowanego przez Stowarzyszenie Gospodarna Wieś Kwasów oraz remont zbiornika wodnego w Słupi realizowanego przez OSP w Słupi
Zarządzenie Nr 55/14 (ZAR_55_14.pdf - 374.269 KB)
Data publikacji: 2014-05-16 08:29:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do przejęcia lokalu użytkowego po zakończonym okresie najmu
Zarządzenie Nr 56/14 (ZAR_56_14.doc - 25.6 KB)
Data publikacji: 2014-05-09 08:27:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia dotyczące powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 57/14 (ZAR_57_14.pdf - 1488.333 KB)
Data publikacji: 2014-05-16 08:32:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę uzupełniających odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wójcza, Wójeczka i Wola Biechowska
Zarządzenie Nr 58/14 (ZAR_58_14.doc - 28.16 KB)
Data publikacji: 2014-05-16 08:34:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzania Nr 49/14 Wójta Gminy Pacanów z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 59/14 (ZAR_59_14.docx - 14.465 KB)
Data publikacji: 2014-05-16 08:38:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 60/14 (ZAR_60_14.pdf - 970.188 KB)
Data publikacji: 2014-05-16 08:38:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 61/14 (ZAR_61_14.pdf - 763.053 KB)
Data publikacji: 2014-05-16 08:39:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 62/14 (ZAR_62_14.pdf - 793.264 KB)
Data publikacji: 2014-05-19 09:11:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pacanów będących przedmiotem sprzedaży
Zarządzenie Nr 63/14 (ZAR_63_14.rtf - 43.08 KB)
Data publikacji: 2014-05-19 09:26:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 64/14 (ZAR_64_14.rtf - 55.482 KB)
Data publikacji: 2014-05-19 09:33:10 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 65/14 (ZAR_65_14.rtf - 49.451 KB)
Data publikacji: 2014-05-19 09:39:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 66/14 (ZAR_66_14.rtf - 55.799 KB)
Data publikacji: 2014-05-19 10:16:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 67/14 (ZAR_67_14.pdf - 824.071 KB)
Data publikacji: 2014-05-29 07:24:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 68/14 (ZAR_68_14.pdf - 838.562 KB)
Data publikacji: 2014-05-29 07:24:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Zarządzenie Nr 70/14 (ZAR_70_14.pdf - 1896.417 KB)
Data publikacji: 2014-05-29 07:33:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 71/14 (ZAR_71_14.pdf - 847.262 KB)
Data publikacji: 2014-05-29 07:34:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2014 r. w Gminie Pacanów
Zarządzenie Nr 72/14 (ZAR_72_14.pdf - 4081.669 KB)
Data publikacji: 2014-05-29 07:35:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 73/14 (ZAR_73_14.pdf - 1977.915 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 07:37:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 76/14 (ZAR_76_14.pdf - 1042.509 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 07:40:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 77/14 (ZAR_77_14.pdf - 1217.459 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 07:42:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 78/14 (ZAR_78_14.pdf - 1774.44 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 07:47:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu pt. ,,Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku" w Gminie Pacanów woj. świętokrzyskie
Zarządzenie Nr 79/14 (ZAR_79_14.pdf - 774.047 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 07:49:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 80/14 (ZAR_80_14.pdf - 750.004 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 07:52:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 82/14 (ZAR_82_14.pdf - 1371.564 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 08:08:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 83/14 (ZAR_83_14.pdf - 472.674 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 08:10:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej komisji do spraw szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w 2014 r. w Gminie Pacanów
Zarządzenie Nr 84/14 (ZAR_84_14.pdf - 436.164 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 08:14:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli realizacji zadania publicznego pn.,, Zakup 8 tradycyjnych strojów obrzędowych w celach promocji lokalnej kultury" realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Diamenty Powiśla" na podstawie umowy z dnia 8 maja 2014 r.
Zarządzenie Nr 85/14 (ZAR_85_14.pdf - 1955.154 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 08:18:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 86/14 (ZAR_86_14.pdf - 369.77 KB)
Data publikacji: 2014-07-01 08:20:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania: roboty budowlane w budynku OSP Wójeczka
Zarządzenie Nr 87/14 (ZAR_87_14.pdf - 406.982 KB)
Data publikacji: 2014-07-09 09:32:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 88/14 (ZAR_88_14.pdf - 1597.924 KB)
Data publikacji: 2014-07-14 11:33:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 89/14 (ZAR_89_14.pdf - 363.579 KB)
Data publikacji: 2014-07-14 11:34:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót drogi gminnej w Żabcu
Zarządzenie Nr 90/14 (ZAR_90_14.pdf - 360.692 KB)
Data publikacji: 2014-07-14 11:35:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego remontu drogi gminnej Książnice - Zborówek Stary
Zarządzenie Nr 91/14 (ZAR_91_14.pdf - 373.074 KB)
Data publikacji: 2014-07-14 11:37:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru pogwarancyjnego remontu dróg gminnych Grabowica - żabiec, Kółko Żabieckie - stary wał, Komorów - Kiełmin
Zarządzenie Nr 92/14 (ZAR_92_14.pdf - 2032.61 KB)
Data publikacji: 2014-07-14 11:37:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządznie Nr 93/14 (ZAR_93_14.rtf - 18.354 KB)
Data publikacji: 2014-07-14 11:40:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 94/14 (ZAR_94_14.rtf - 18.069 KB)
Data publikacji: 2014-07-14 11:42:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 95/14 (ZAR_95_14.rtf - 16.248 KB)
Data publikacji: 2014-07-14 11:43:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Zarządzenie Nr 74/14 (ZAR_74_14.pdf - 454.917 KB)
Data publikacji: 2014-07-28 08:52:17 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Pacanów będących przedmiotem sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych
Zarządzenie Nr 75/14 (ZAR_75_14.pdf - 453.528 KB)
Data publikacji: 2014-07-28 08:54:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargów na sprzedaż mienia komunalnego
Zarządzenie Nr 96/14 (ZAR_96_14.pdf - 490.227 KB)
Data publikacji: 2014-07-28 08:57:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego Pani Władysławy Grochowskiej
Zarządzenie Nr 97/14 (ZAR_97_14.pdf - 486.053 KB)
Data publikacji: 2014-07-28 09:00:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego ks. Tomasza Chojna
Zarządzenie Nr 99/14 (ZAR_99_14.pdf - 875.706 KB)
Data publikacji: 2014-07-28 09:03:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 100/14 (ZAR_100_14.pdf - 1544.433 KB)
Data publikacji: 2014-07-28 09:08:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzania gry obronnej
Zarządzenie Nr 101/14 (ZAR_101_14.pdf - 453.898 KB)
Data publikacji: 2014-07-28 09:10:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli częściowej realizacji zadania pn. upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2014 roku
Zarządzenie Nr 102/14 (ZAR_102_14.pdf - 2060.039 KB)
Data publikacji: 2014-07-28 09:13:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 26/14 (ZAR_26_14.docx - 16.841 KB)
Data publikacji: 2014-07-31 08:32:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany w Regulaminie ZFŚS Urzędu Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 69/14 (ZAR_69_14.doc - 27.648 KB)
Data publikacji: 2014-08-01 07:33:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadań : I i II etap odnowy centrum Pacanowa realizowanego na podstawie umowy IGPM.271.15.2013 z dnia 08.10.2013
Zarządzenie Nr 104/14 (ZAR_104_14.pdf - 2010.406 KB)
Data publikacji: 2014-08-01 11:32:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na rok 2014
Zarządzenie Nr 105/14 (ZAR_105_14.pdf - 1886.154 KB)
Data publikacji: 2014-08-01 11:36:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 98/14 (ZAR_98_14.pdf - 480.419 KB)
Data publikacji: 2014-08-12 08:00:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji egzamininacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego ks. Tomasza Chojna
Zarządzenie Nr 106/14 (ZAR_106_14.pdf - 848.3 KB)
Data publikacji: 2014-08-12 08:03:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 107/14 (ZAR_107_14.pdf - 763.107 KB)
Data publikacji: 2014-08-12 08:06:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 108/14 (ZAR_108_14.pdf - 5494.58 KB)
Data publikacji: 2014-08-12 08:13:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 109/14 (ZAR_109_14.pdf - 823.46 KB)
Data publikacji: 2014-08-12 08:19:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 110/14 (ZAR_110_14.pdf - 1360.111 KB)
Data publikacji: 2014-08-12 08:29:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ,,Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy" w Gminie Pacanów
Zarządzenie Nr 111/14 (ZAR_111_14.pdf - 427.163 KB)
Data publikacji: 2014-08-12 08:32:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ,,Najlepsze stoisko kulinarne" w Gminie Pacanów
Zarządzenie Nr 112/14 (ZAR_112_14.pdf - 3288.143 KB)
Data publikacji: 2014-08-12 09:18:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015
Zarządzenie Nr 113/14 (ZAR_113_14.pdf - 1555.003 KB)
Data publikacji: 2014-08-12 08:35:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcie przetargu na dowóz i odwóz uczniów w roku szkolnym 2014/2015
Zarządzenie Nr 114/14 (ZAR_114_14.pdf - 1451.134 KB)
Data publikacji: 2014-08-12 09:21:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 115/14 (ZAR_115_14.pdf - 368.531 KB)
Data publikacji: 2014-08-12 09:24:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania" remont drogi gminnej Zborówek - Lesisko nr 361090T
Zarządzenie Nr 116/14 (ZAR_116_14.pdf - 1052.116 KB)
Data publikacji: 2014-09-01 08:12:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 117/14 (ZAR_117_14.pdf - 914.563 KB)
Data publikacji: 2014-09-01 08:17:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 124/14 (ZAR_124_14.pdf - 852.439 KB)
Data publikacji: 2014-09-01 08:18:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia listy wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego
Zarządzenie Nr 127/14 (ZAR_127_14.pdf - 997.785 KB)
Data publikacji: 2014-09-01 08:23:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 81/14 (ZAR_81_14.pdf - 397.49 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 09:07:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 97/12 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 118/14 (ZAR_118_14.pdf - 404.623 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 09:13:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 119/14 (ZAR_119_14.pdf - 377.329 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 09:16:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położnej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 120/14 (ZAR_120_14.pdf - 407.871 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 09:19:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 121/14 (ZAR_121_14.pdf - 411.85 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 09:21:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieogrniczonego
Zarządzenie Nr 122/14 (ZAR_122_14.pdf - 407.519 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 09:22:51 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 123/14 (ZAR_123_14.pdf - 401.526 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 09:24:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Pacanowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 128/14 (ZAR_128_14.pdf - 2315.743 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 09:29:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 129/14 (ZAR_129_14.pdf - 403.178 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 09:40:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 130/14 (ZAR_130_14.pdf - 890.104 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 09:44:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie Nr 131/14 (ZAR_131_14.doc - 29.696 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 09:48:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zarządzenie Nr 132/14 (ZAR_132_14.pdf - 398.635 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 09:50:40 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych ,,modernizacja świetlicy wiejskiej w Oblekoniu"
Zarządzenie Nr 133/14 (ZAR_133_14.pdf - 1496.03 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 10:19:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej d rozstrzygnięcia przetargu na remont dróg gminnych
Zarządzenie Nr 134/14 (ZAR_134_14.pdf - 577.201 KB)
Data publikacji: 2014-09-05 08:33:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Zarządzenie Nr 126/14 (ZAR_126_14.pdf - 793.573 KB)
Data publikacji: 2014-09-22 09:36:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 135/14 (ZAR_135_14.pdf - 1279.866 KB)
Data publikacji: 2014-09-22 09:42:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 136/14 (ZAR_136_14.pdf - 2037.714 KB)
Data publikacji: 2014-09-22 09:46:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz rozstrzygniecie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego: remont XIX wiecznej drewnianej dzwonnicy w Zborówku
Zarządzenie Nr 137/14 (ZAR_137_14.pdf - 2653.697 KB)
Data publikacji: 2014-09-22 09:50:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 138/14 (ZAR_138_14.pdf - 3989.272 KB)
Data publikacji: 2014-09-22 09:54:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
Zarządzenie Nr 140/14 (ZAR_140_14.pdf - 857.031 KB)
Data publikacji: 2014-09-22 09:57:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego
Zarządzenie Nr 141/14 (ZAR_141_14.pdf - 842.751 KB)
Data publikacji: 2014-09-22 09:58:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 142/14 (ZAR_142_14.pdf - 855.05 KB)
Data publikacji: 2014-09-22 10:00:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 143/14 (ZAR_143_14.pdf - 455.686 KB)
Data publikacji: 2014-09-22 10:02:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości niezabudowanych
Zarządzenie Nr 145/14 (ZAR_145_14.pdf - 2807.172 KB)
Data publikacji: 2014-09-22 10:07:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 152/14 (ZAR_152_14_sprawie obw korespondenc.docx - 16.328 KB)
Data publikacji: 2014-10-15 09:40:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Pacanów obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych
Zarządzenie Nr 139/14 (ZAR_139_14.pdf - 452.455 KB)
Data publikacji: 2014-10-17 09:19:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie konsultacji projektu uchwały ,,Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015"
Zarządzenie Nr 144/14 (ZAR_144_14.pdf - 398.582 KB)
Data publikacji: 2014-10-17 09:21:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Parlamentu Europejskiego
Zarządzenie Nr 146/14 (ZAR_146_14.pdf - 1546.184 KB)
Data publikacji: 2014-10-17 09:26:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przeprowadzenie i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pk.,,Gołoborze 2014"
Zarządzenie Nr 147/14 (ZAR_147_14.pdf - 793.311 KB)
Data publikacji: 2014-10-17 09:26:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 148/14 (ZAR_148_14.pdf - 1493.97 KB)
Data publikacji: 2014-10-17 09:29:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 149/14 (ZAR_149_14.pdf - 1617.888 KB)
Data publikacji: 2014-10-17 09:32:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 150/14 (ZAR_150_14.docx - 18.758 KB)
Data publikacji: 2014-10-17 09:35:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania koordynatora gminnego do obsługi informatycznej wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Zarządzenie Nr 151/14 (ZAR_151_14.pdf - 3707.359 KB)
Data publikacji: 2014-10-17 09:41:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 153/14 (ZAR_153_14.pdf - 400.858 KB)
Data publikacji: 2014-10-17 09:44:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych dot. zadania pn. Modernizacja części placu przy budynku strażnicy OSP Oblekoń
Zarządzenie Nr 154/14 (ZAR_154_14.pdf - 2204.524 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 08:09:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 155/14 (ZAR_155_14.pdf - 1942.714 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 08:31:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 156/14 (ZAR_156_14.pdf - 848.814 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 08:31:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 157/14 (ZAR_157_14.pdf - 559.66 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 08:32:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/12 o wprowadzeniu instrukcji sporządzania , obiegu i kontroli dowodów księgowych dla UG Pacanów
Zarządzenie Nr 158/14 (ZAR_158_14.pdf - 2731.978 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 08:33:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 159/14 (ZAR_159_14.pdf - 424.899 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 08:34:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn.: budowa uzupełniających odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wójcza, Wójeczka, Wola Biechowska.
Zarządzenie Nr 160/14 (ZAR_160_14.pdf - 920.502 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 08:36:06 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 161/14 (ZAR_161_14.pdf - 441.603 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 08:37:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wskazania osób wchodzący z urzędu do obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie Nr 162/14 (ZAR_162_14.pdf - 2164.558 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 08:41:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 163/14 (ZAR_163_14.pdf - 444.814 KB)
Data publikacji: 2014-10-31 08:59:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli realizacji zadania pn. pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów.
Zarządzenie Nr 164/14 (ZAR_164_14.pdf - 1078.321 KB)
Data publikacji: 2014-11-04 08:01:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 165/14 (ZAR_165_14.pdf - 464.59 KB)
Data publikacji: 2014-11-04 08:03:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania dwóch składów zespołów pracowników Urzędu Gminy Pacanów do korekty składu kart do głosowania w wyborach do Rady Gminy Pacanów i na Wójta Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 166/14 (Zarządzenie do dzierżawy Biechów dz3169.rtf - 16.66 KB)
Data publikacji: 2014-11-04 08:04:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy /najmu
Zarządzenie Nr 167/14 (ZAR_167_14.pdf - 388.717 KB)
Data publikacji: 2014-11-04 09:59:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 168/14 (ZAR_168_14.pdf - 2177.768 KB)
Data publikacji: 2014-11-26 07:55:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 169/14 (ZAR_169_14.pdf - 2223.987 KB)
Data publikacji: 2014-11-26 07:58:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 170/14 (ZAR_170_14.pdf - 373.906 KB)
Data publikacji: 2014-11-26 07:59:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania - remont drogi gminnej
Zarządzenie Nr 171/14 (ZAR_171_14.pdf - 396.231 KB)
Data publikacji: 2014-11-26 08:01:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania = remont dróg gminnych
Zarządzenie Nr 172/14 (ZAR_172_14.pdf - 355.1 KB)
Data publikacji: 2014-11-26 08:04:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania - przebudowa zieleni na rynku
Zarządzenie Nr 173/14 (ZAR_173_14_projekt_budzetu_2015.zip - 2853.067 KB)
Data publikacji: 2014-11-26 08:57:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2015 rok
Zarządzenie Nr 174/14 (ZAR_174_14.pdf - 3468.334 KB)
Data publikacji: 2014-11-26 08:30:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 176/14 (ZAR_176_14.pdf - 389.674 KB)
Data publikacji: 2014-11-26 08:26:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru zadania - remont chodnika przy drodze wew.
Zarządzenie Nr 177/14 (ZAR_177_14.pdf - 376.074 KB)
Data publikacji: 2014-11-26 08:24:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania - remont drogi dojazdowej
Zarządzenie Nr 178/14 (ZAR_178_14.pdf - 2693.369 KB)
Data publikacji: 2014-11-26 08:23:25 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 179/14 (ZAR_179_14.pdf - 1346.325 KB)
Data publikacji: 2014-11-26 08:19:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 181/14 (ZAR_181_14.pdf - 697.261 KB)
Data publikacji: 2014-11-26 08:11:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego dla Urzędu Gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 182/14 (ZAR_182_14.pdf - 979.478 KB)
Data publikacji: 2014-11-26 08:08:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 180/14 (ZAR_180_14.pdf - 362.449 KB)
Data publikacji: 2014-12-01 08:04:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru zadania - remont drogi
Zarządzenie Nr 183/14 (ZAR_183_14.pdf - 853.056 KB)
Data publikacji: 2014-12-01 08:06:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 184/14 (ZAR_184_14.pdf - 1654.053 KB)
Data publikacji: 2014-12-01 08:14:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 185/14 (ZAR_185_14.pdf - 1028.101 KB)
Data publikacji: 2014-12-05 09:57:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 186/14 (ZAR_186_14.pdf - 2164.786 KB)
Data publikacji: 2014-12-05 09:59:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 187/14 (ZAR_187_14.pdf - 1485.384 KB)
Data publikacji: 2014-12-05 10:01:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji Przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 189/14 (ZAR_189_14.doc - 29.184 KB)
Data publikacji: 2014-12-05 11:15:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Zarządzenie Nr 190/14 (ZAR_190_14.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2014-12-05 11:17:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Zarządzenie Nr 191/14 (ZAR_191_14.doc - 30.72 KB)
Data publikacji: 2014-12-05 11:17:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Zarządzenie Nr 192/14 (ZAR_192_14.doc - 30.208 KB)
Data publikacji: 2014-12-05 11:18:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Zarządzenie Nr 175/14 (ZAR_175_14.pdf - 427.01 KB)
Data publikacji: 2014-12-18 07:23:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości rolnej położonej w Biechowie do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 188/14 (ZAR_188_14.pdf - 1177.356 KB)
Data publikacji: 2014-12-18 07:27:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 193/14 (ZAR_193_14.pdf - 2048.73 KB)
Data publikacji: 2014-12-18 07:31:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczenia i wypłaty ekwiwalentu pienieznego dla członków osp
Zarządzenie Nr 194/14 (ZAR_194_14.pdf - 2857.349 KB)
Data publikacji: 2014-12-18 07:36:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 195/14 (ZAR_195_14.pdf - 1137.137 KB)
Data publikacji: 2014-12-18 07:38:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 196/14 (ZAR_196_14.pdf - 777.466 KB)
Data publikacji: 2014-12-18 07:39:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 197/14 (ZAR_197_14.pdf - 1460.727 KB)
Data publikacji: 2014-12-18 07:44:46 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów
Zarządzenie Nr 198/14 (ZAR_198_14.pdf - 1205.279 KB)
Data publikacji: 2014-12-18 07:48:12 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wprowadzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w 2015 roku
Zarządzenie Nr 199/14 (ZAR_199_14.pdf - 1619.626 KB)
Data publikacji: 2014-12-23 08:02:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 200/14 (ZAR_200_14.pdf - 1045.914 KB)
Data publikacji: 2014-12-23 08:05:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 201/14 (ZAR_201_14.pdf - 491.795 KB)
Data publikacji: 2014-12-23 07:59:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli zadania publicznego pod nazwą ..Letnie Akademia Piłki Nożnej" w okresie od 14.07 - 31.08.2014
Zarządzenie Nr 202/14 (ZAR_202_14.pdf - 479.948 KB)
Data publikacji: 2014-12-23 08:07:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie dokonania kontroli częściowej realizacji zadania pod nazwą: remont XIX-wiecznej drewnianej dzwonnicy w kompleksie św. Idziego w Zborówku
Zarządzenie Nr 203/14 (ZAR_203_14.pdf - 1944.23 KB)
Data publikacji: 2014-12-23 08:12:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 204/14 (ZAR_204_14.pdf - 459.344 KB)
Data publikacji: 2015-01-09 09:25:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru robót - remont drogi dojazdowej do pól i dróg gminnych
Zarządzenie Nr 205/14 (ZAR_205_14.pdf - 2835.519 KB)
Data publikacji: 2015-01-09 09:27:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 206/14 (ZAR_206_14.pdf - 1153.893 KB)
Data publikacji: 2015-01-09 09:28:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Zarządzenie Nr 207/14 (ZAR_207_14.pdf - 1452.735 KB)
Data publikacji: 2015-01-09 09:31:16 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2015 w wysokości 2.000.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów.
Zarządzenie Nr 208/14 (ZAR_208_14.pdf - 1071.574 KB)
Data publikacji: 2015-01-09 09:35:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl