Rok 2024
Uchwały Rady Miejskiej w Pacanowie z roku 2024

Załączone pliki:
Uchwała Nr LXXIV/404/24 (2024_uchwala_404.pdf - 4408.361 KB)
Data publikacji: 2024-01-17 11:08:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2024-2030
Uchwała Nr LXXIV/405/24 (2024_uchwala_405.pdf - 1167.365 KB)
Data publikacji: 2024-01-17 11:09:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.
Uchwała Nr LXXIV/406/24 (2024_uchwala_406.pdf - 303.299 KB)
Data publikacji: 2024-01-17 11:09:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parkingu przy ul. Karskiej w Pacanowie zlokalizowanego na działce nr 1625 w Pacanowie.
Uchwała Nr LXXIV/407/24 (2024_uchwala_407.pdf - 189.693 KB)
Data publikacji: 2024-01-17 11:10:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/247/22 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 - 2024.
Uchwała Nr LXXIV/408/24 (2024_uchwala_408.pdf - 175.714 KB)
Data publikacji: 2024-01-17 11:10:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: W sprawie zmiany uchwały Nr XIII/62/07 Rady Gminy Pacanów z dnia 29 czerwca 2007r w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
Uchwała Nr LXXV/409/24 (2024_uchwala_409.pdf - 186.75 KB)
Data publikacji: 2024-02-28 12:54:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Pacanowie i komisji problemowych Rady Miejskiej na 2024 rok.
Uchwała Nr LXXV/410/24 (2024_uchwala_410.pdf - 4403.414 KB)
Data publikacji: 2024-02-28 12:55:47 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2024-2030
Uchwała Nr LXXV/411/24 (2024_uchwala_411.pdf - 1034.456 KB)
Data publikacji: 2024-02-28 12:56:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.
Uchwała Nr LXXV/412/24 (2024_uchwala_412.pdf - 208.102 KB)
Data publikacji: 2024-02-28 12:56:34 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr LXXV/413/24 (2024_uchwala_413.pdf - 356.15 KB)
Data publikacji: 2024-02-28 12:56:57 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/18 Rady Gminy Pacanów w z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów
Uchwała Nr LXXV/414/24 (2024_uchwala_414.pdf - 407.874 KB)
Data publikacji: 2024-02-28 12:57:23 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pacanów.
Uchwała Nr LXXV/415/24 (2024_uchwala_415.pdf - 178.284 KB)
Data publikacji: 2024-02-28 12:57:42 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie sąsiedzkich usług opiekuńczych
Uchwała Nr LXXV/416/24 (2024_uchwala_416.pdf - 310.181 KB)
Data publikacji: 2024-02-28 12:58:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie gminnego programu osłonowego wsparcia seniorów dotyczącego usług opiekuńczych świadczonych w formie opieki na odległość na rok 2024
Uchwała Nr LXXVI/417/24 (2024_uchwala_417.pdf - 4403.415 KB)
Data publikacji: 2024-04-02 12:54:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2024-2030
Uchwała Nr LXXVI/418/24 (2024_uchwala_418.pdf - 935.954 KB)
Data publikacji: 2024-04-02 12:54:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.
Uchwała Nr LXXVI/419/24 (2024_uchwala_419.pdf - 148.399 KB)
Data publikacji: 2024-04-02 12:55:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie nabycia na własność Gminy Pacanów działki nr 47/2 położonej w obrębie 0023 Zborówek
Uchwała Nr LXXVI/420/24 (2024_uchwala_420.pdf - 385.845 KB)
Data publikacji: 2024-04-02 12:55:29 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2024r.
Uchwała Nr LXXVIII/421/24 (2024_uchwala_421.pdf - 330.047 KB)
Data publikacji: 2024-04-19 09:44:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr LXXVIII/422/24 (2024_uchwala_422.pdf - 508.994 KB)
Data publikacji: 2024-04-19 09:45:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Pacanów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Uchwała Nr LXXIX/423/24 (2024_uchwala_423.pdf - 4409.497 KB)
Data publikacji: 2024-04-19 09:46:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2024-2030
Uchwała Nr LXXIX/424/24 (2024_uchwala_424.pdf - 611.664 KB)
Data publikacji: 2024-04-19 09:46:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.
Uchwała Nr LXXIX/425/24 (2024_uchwala_425.pdf - 217.65 KB)
Data publikacji: 2024-04-19 09:46:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w latach 2024-2025 projektu pn.:„Przebudowa drogi powiatowej nr 1077T Pacanów-Karsy Duże”
Uchwała Nr I/1/24 (2024_uchwala_1.pdf - 99.017 KB)
Data publikacji: 2024-05-09 10:51:12 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pacanowie na czas IX kadencji 2024 - 2029.
Uchwała Nr I/2/24 (2024_uchwala_2.pdf - 98.866 KB)
Data publikacji: 2024-05-09 10:52:00 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pacanowie na czas IX kadencji 2024 – 2029.
Uchwała Nr II/3/24 (2024_uchwala_3.pdf - 99.01 KB)
Data publikacji: 2024-05-21 09:28:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego.
Uchwała Nr II/4/24 (2024_uchwala_4.pdf - 99.994 KB)
Data publikacji: 2024-05-21 09:28:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru jej przewodniczącego.
Uchwała Nr II/5/24 (2024_uchwala_5.pdf - 99.234 KB)
Data publikacji: 2024-05-21 09:29:25 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Rozwoju oraz wyboru jej przewodniczącego.
Uchwała Nr II/6/24 (2024_uchwala_6.pdf - 99.775 KB)
Data publikacji: 2024-05-21 09:29:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Socjalnej oraz wyboru jej przewodniczącego.
Uchwała Nr II/7/24 (2024_uchwala_7.pdf - 99.366 KB)
Data publikacji: 2024-05-21 09:30:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Rolnictwa oraz wyboru jej przewodniczącego.
Uchwała Nr II/8/24 (2024_uchwala_8.pdf - 110.579 KB)
Data publikacji: 2024-05-21 09:30:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pacanowie.
Uchwała Nr II/9/24 (2024_uchwala_9.pdf - 111.744 KB)
Data publikacji: 2024-05-21 09:31:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pacanowie.
Uchwała Nr II/10/24 (2024_uchwala_10.pdf - 110.248 KB)
Data publikacji: 2024-05-21 09:31:37 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Pacanowie.
Uchwała Nr II/11/24 (2024_uchwala_11.pdf - 110.753 KB)
Data publikacji: 2024-05-21 09:32:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Socjalnej Rady Miejskiej w Pacanowie.
Uchwała Nr II/12/24 (2024_uchwala_12.pdf - 109.981 KB)
Data publikacji: 2024-05-21 09:32:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Pacanowie.
Uchwała Nr II/13/24 (2024_uchwala_13.pdf - 108.752 KB)
Data publikacji: 2024-05-21 09:33:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów
Uchwała Nr II/14/24 (2024_uchwala_14.pdf - 218.429 KB)
Data publikacji: 2024-05-22 11:24:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr II/15/24 (2024_uchwala_15.pdf - 116.234 KB)
Data publikacji: 2024-05-22 11:25:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych za udział w pracach rady miejskiej i jej organach oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.
Uchwała Nr II/16/24 (2024_uchwala_16.pdf - 108.53 KB)
Data publikacji: 2024-05-22 11:26:20 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów.
Uchwała Nr II/17/24 (2024_uchwala_17.pdf - 107.053 KB)
Data publikacji: 2024-05-22 11:26:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
Uchwała Nr III/18/24 (2024_uchwala_18.pdf - 4387.906 KB)
Data publikacji: 2024-05-22 11:27:59 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2024-2030
Uchwała Nr III/19/24 (2024_uchwala_19.pdf - 1221.697 KB)
Data publikacji: 2024-05-22 11:28:46 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.
Uchwała Nr III/20/24 (2024_uchwala_20.pdf - 224.185 KB)
Data publikacji: 2024-05-22 11:29:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Biechowie na realizację zadania pn. „Konserwacja i renowacja kilku zabytkowych kapliczek przydrożnych zlokalizowanych na terenie gminy Pacanów” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Uchwała Nr IV/21/24 (2024_uchwala_21.pdf - 4390.377 KB)
Data publikacji: 2024-06-03 11:31:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2024-2030
Uchwała Nr IV/22/24 (2024_uchwala_22.pdf - 980.085 KB)
Data publikacji: 2024-06-03 11:32:26 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.
Uchwała Nr IV/23/24 (2024_uchwala_23.pdf - 139.49 KB)
Data publikacji: 2024-06-03 11:33:04 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Idziego Opata w Zborówku na realizację zadania pn. „Konserwacja ołtarza głównego z 2 poł. XVII w. w kościele parafialnym pw. Św. Idziego opata w Zborówku” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Uchwała Nr IV/24/24 (2024_uchwala_24.pdf - 139.04 KB)
Data publikacji: 2024-06-03 11:33:32 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Pacanowie na realizację zadania pn. ,, Wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych w zakresie zabytkowego cmentarza oraz Kościoła Parafialnego p.w. Św. Marcina w Pacanowie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Uchwała Nr IV/25/24 (2024_uchwala_25.pdf - 189.431 KB)
Data publikacji: 2024-06-03 13:15:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/247/22 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 - 2024.
Uchwała Nr V/26/24 (2024_uchwala_26.pdf - 168.826 KB)
Data publikacji: 2024-06-14 12:31:45 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr II/15/24 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych za udział w pracach rady miejskiej i jej organach oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
Uchwała Nr V/27/24 (2024_uchwala_27.pdf - 166.373 KB)
Data publikacji: 2024-06-14 12:32:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany Uchwały II/16/24 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów.
Uchwała Nr VI/28/24 (2024_uchwala_28.pdf - 101.281 KB)
Data publikacji: 2024-07-03 07:34:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów wotum zaufania.
Uchwała Nr VI/29/24 (2024_uchwala_29.pdf - 7107.984 KB)
Data publikacji: 2024-07-03 07:37:17 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
Uchwała Nr VI/30/24 (2024_uchwala_30.pdf - 210.767 KB)
Data publikacji: 2024-07-03 07:38:01 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów absolutorium za realizację budżetu gminy w 2023 r.
Uchwała Nr VI/31/24 (2024_uchwala_31.pdf - 4394.693 KB)
Data publikacji: 2024-07-03 07:39:09 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2024-2030
Uchwała Nr VI/32/24 (2024_uchwala_32.pdf - 1477.807 KB)
Data publikacji: 2024-07-03 07:39:43 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie : zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2024 rok.
Uchwała Nr VI/33/24 (2024_uchwala_33.pdf - 216.997 KB)
Data publikacji: 2024-07-03 07:40:28 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/247/22 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na lata 2022 - 2024.
Uchwała Nr VI/34/24 (2024_uchwala_34.pdf - 826.42 KB)
Data publikacji: 2024-07-03 07:40:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/372/23 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki za korzystanie z nich.
Uchwała Nr VI/35/24 (2024_uchwala_35.pdf - 143.995 KB)
Data publikacji: 2024-07-03 07:41:19 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
Uchwała Nr VI/36/24 (2024_uchwala_36.pdf - 232.011 KB)
Data publikacji: 2024-07-03 07:41:44 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Uchwała Nr VI/37/24 (2024_uchwala_37.pdf - 395.149 KB)
Data publikacji: 2024-07-03 07:42:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr LXXIV/406/24 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu korzystania z parkingu przy ul. Karskiej w Pacanowie zlokalizowanego na działce nr 1625 w Pacanowie

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl